Tuottavuutta ja työhyvinvointia logistiikkatyön digitalisaatiolla

Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

TuotTo - Tuottavat toimintamallit -hankkeen banneri

 

TuotTo - Tuottavat toimintamallit -hanke on käynnistynyt. TuotTossa kehitetään ja ylläpidetään erityisesti mikro- ja pk-yritysten logistiikkatoimintojen tuottavuutta ja kilpailukykyä digitalisoituvassa ja muuttuvassa työympäristössä yksilön ja työyhteisöjen työhyvinvointia tukevalla tavalla.

Hankkeessa kehitetään henkilökunnan ja yritysten digikyvykkyyksiä ja sitä kautta työhyvinvointia erityisesti logistiikkatoimintojen alueella. Hankkeen puitteissa tarjotaan yrityksille mahdollisuuksia myös yhteisiin kehittämisideoihin ja vertaisverkoston tukeen.

Sähköiset toimintaketjut muuttavat osaamisen tarvetta

Tehtyjen selvitysten mukaan käynnissä on voimakas muutosprosessi työtehtävien uudistamisessa ja työvoiman käytössä logistiikan- ja varastotoimintojen alueella. Tämä vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan. Sähköisten toimitusketjujen kehittyminen ja niiden käytön lisääntyminen johtaa uudenlaisiin osaamistarpeisiin yrityksissä. Monissa yrityksissä logistiikkatoimintoja hoitavien henkilöiden vaihtuvuus on suurta ja toimintoja ostetaan palveluna. Tämä johtaa siihen, että perinteiset tehtävät ja taidot logistiikkatehtävien hoitamisessa eivät enää vastaa nykypäivän ja erityisesti tulevaisuuden tarpeita, mikä lisää epävarmuutta henkilökunnassa oman osaamisen riittävyydessä.

Hankkeen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on yksilöiden tukeminen muutoksessa: heidän tarpeidensa tunnistaminen sekä heidän osallistumisensa tukeminen niin työnsä, työprosessien kuin koko yrityksenkin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä työntekijöiden voimavaroja työntekemiseen ja yhteiseen kehittämiseen.

TuotTo-hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa:

  1. Yrityksen nykytilan kartoitus ja yksilöiden osaamisen kartoitus, joka toteutetaan haastatteluiden, havainnoinnin ja digiosaamisen sekä työhyvinvointiin liittyvien kyselyiden avulla. Tuloksena syntyy raportti yrityksen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
  2. Yrityksen kehittämisvaihe, jonka aikana tehdään kehittämissuunnitelmat ja toteutetaan työpajoja ja käytännön kokeiluja uusita toimintatavoista. Vaiheen aikana osallistuvat yritykset saavat asiantuntijoiden ja vertaisyritysten tukea kehittämiseen.  
  3. Yrityksen arviointivaihe, jonka aikana arvioidaan saatuja tuloksia ja vertaillaan niitä muiden osallistujien tuloksiin. Arvioinnin aikana järjestetään yhteisiä työpajoja.

 

Yhteystiedot

TuoTo - Tuottavat toimintamallit ESR-hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hankkeen koordinaattorina toimii TTS Työtehoseura. Muut toteuttajat ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Työterveyslaitos ja TIEKE. Kehittämishanke on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa.

Hankekoordinaattori

TIEKEn hankeryhmä

  

Erkki Pesonen
Työtehoseura
erkki.pesonen[at]tts.fi
044 714 3777

Hankevastaaava
Jari Salo
jari.salo[at]tieke.fi
043 820 0936

 

 
Merja Sjöblom
merja.sjoblom[at]tieke.fi

 
Hanna Vuohelainen
hanna.vuohelainen[at]tieke

 

 

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence