Videohaastattelut ja työpajat

Videohaastattelut ja työpajat

EDIFY EDU -hankkeessa käsitellään johtamiskoulutuksen osaamisvajetta EDI-teemojen (equality, diversity, inclusion eli tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallistaminen) osalta. Tervetuloa jakamaan hyviä käytänteitä ja oppimaan muilta EDI-teemoihin liittyvästä työstä.

EDI-teemat tiekyltissä

Jaa yrityksesi hyviä käytänteitä videohaastattelussa

Onko teidän yrityksessänne hyviä EDI-teemoihin liittyviä käytäntöjä? Haluaisitko jakaa tietoa muillekin?

Videohaastattelujen avulla haluamme tuoda esiin sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka yritys kokee itselleen hyödylliseksi EDI-teemojen näkökulmasta. Käytännöt voivat liittyä esimerkiksi rekrytointiin, palkkaukseen tai sukupuolidiversiteettiin.

Videot julkaistaan hankkeen verkkosivuilla ja tietoa niistä jaetaan sosiaalisen median kanavissa, blogeissa, jne.

Yritys hyötyy videohaastatteluiden myötä saatavasta näkyvyydestä positiivisen työnantajakuvan näkökulmasta. Lisäksi yritys tarjoaa muille hyviä esimerkkejä ja malleja. Videoiden avulla niin haastateltava yritys kuin videoiden katsojat saavat myös mahdollisuuden oppia ja kehittyä EDI-teemoihin liittyvien aiheiden parissa. Jokainen hankemaa tuottaa viisi (5) videota, joissa yritykset tuovat esiin hyviä käytänteitä EDI-teemoihin liittyen – näin saamme kattavan kuvan eri maiden EDI-teemoihin liittyvistä käytänteistä.

Mikäli olet kiinnostunut videohaastattelusta, laita sähköpostia Merjalle: merja.sjoblom@tieke.fi

Osallistu EDI-teemoihin liittyvään työpajaan: Blind spots – EDI-taitojen sokeat pisteet johtamisessa

 • Oletko huomannut haasteita EDI-taitojen suhteen omassa organisaatiossasi?
 • Tiedätkö miten omat EDI-taitosi ilmenevät käytännössä?
 • Haluaisitko kehittää itseäsi ja osaamistasi tutkimalla EDI-taitojen sokeita pisteitä?

Yksi EDI-taitojen oppimisen ja kehittämisen peruspilareista on niihin liittyvistä haasteista tietoiseksi tuleminen sekä näkymättömien ajatus- tai toimintamallien näkyväksi tekeminen. Usein näitä ns. sokeita pisteitä voi olla vaikea tunnistaa arjen keskellä.

Järjestämme 4 työpajaa, joissa tutkimme yhdessä EDI-taitojen sokeita pisteitä johtamisessa

 • Työpajat on suunnattu sekä johtamista opiskeleville ja tulevaisuuden johtajille, että tällä hetkellä johto-/esihenkilötehtävissä pk-yrityksissä työskenteleville henkilöille.
 • Kussakin työpajassa teemme harjoituksia, joissa sukellamme toisenlaisiin tietämisen tapoihin ja hyödynnämme tietoon perustuvan tietämisen lisäksi mm. kehollisuutta ja läsnä olevaa kuuntelua.
 • Harjoituksissa sovelletaan johtamisen ja organisaatiomuutoksen aloilla kehiteltyä U-teoriaa (Otto Scharmer, MIT ja Presencing Institute), joissa kehitetään uudenlaisia johtamistaitoja ja osaamista vastaamaan alati muuttuviin yhteiskunnallisiin ja kollektiivisiin haasteisiin.

Työpajojen aikataulut ja kohderyhmät

 • TI 07.02.2023 Otaniemi, Kandidaattikeskus, U523 Top Lounge
  Klo 13–15:30, opiskelijoille
 • TO 09.02.2023 Otaniemi, Oppimiskeskus, huone 126 Juho
  Klo 9–11:30, kaikille (sekä opiskelijoille että johto-/esihenkilötehtävissä toimiville)
  Klo 13–15:30, kaikille (sekä opiskelijoille että johto-/esihenkilötehtävissä toimiville)
 • TI 14.02.2023 Otaniemi, Kandidaattikeskus, huone Y115
  Klo 13–15:30, yritysten edustajille

Ilmoittaudu valitsemaasi työpajaan

Saammeko haastatella sinua?

Etsimme vielä muutamaa, erityisesti pk-yritysten esihenkilötehtävissä toimivia henkilöitä haastateltaviksi EDI (equality, diversity, inclusion) -teemoihin liittyvistä johtamiskokemuksista. Haastattelut liittyvät eurooppalaiseen EDIFY-EDU-yhteistyöhankkeeseen ja siihen kiinnittyvään Aalto-yliopistoon tehtävään maisterin pro gradu –tutkielmaan.

Haastattelemme sinua mielellämme, jos yksi tai useampi seuraava kysymys osuvat sinuun:

 • Kohtaatko johtamistehtävässäsi tasa-arvoon, monimuotoisuuteen tai inkluusioon liittyviä tilanteita?
 • Toimitko esihenkilötehtävissä pk-yrityksessä?
 • Oletko opiskellut kaupallista alaa tai johtamistaitoja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa?

Haastattelu kestää enintään tunnin ja se toteutetaan Teamsin tai Zoomin välityksellä. Ajankohta sovitaan joustavasti tammi-helmikuulle 2023. Osallistuminen tutkimukseen perustuu vapaaehtoisuuteen ja haastattelut ovat luottamuksellisia. Tutkimuksen toteuttamisessa, aineiston keruussa ja säilytyksessä sekä raportoinnissa noudatetaan voimassa olevia tutkimuseettisiä ohjeita ja määräyksiä.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, ota yhteyttä Johannaan haastatteluajan sopimiseksi: johanna.halme@aalto.fi

EDIFY-EDU-hanke

EDIFY-EDU-hanke edistää tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja osallistamisosaamista ja hankkeessa rakennetaan kansainvälinen EDI (equality, diversity, inclusion) -osaamiseen keskittyvä monipuolinen koulutusohjelma. Koulutus on suunnattu erityisesti johtamistaidon opiskelijoille ja pk-yrittäjille.

Hanke on Erasmus+ rahoitteinen 12 tutkimus- ja hankeorganisaation yhteishanke. Hankeonganisaatiot ovat Irlannista, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Saksasta ja Suomesta (Aalto-yliopisto ja TIEKE).

EDIFY-EDU-hankkeesta lisätietoa TIEKEssä antaa Merja Sjöblom, merja.sjoblom@tieke.fi ja Aalto-yliopistossa Heini Ikävalko, heini.ikavalko@aalto.fi

Tutustu hankkeen verkkosivuihin