Lohkoketjuteknologia kiertotaloudessa -selvitys

Lohkoketjuteknologia kiertotaloudessa -selvitys

TIEKE teki keväällä 2023 selvityksen siitä, mitä mahdollisuuksia lohkoketjuteknologialla tai hajautetuilla järjestelmillä toteutetuilla palveluilla olisi tarjottavana kiertotalouden yrityksille. Selvityksessä keskityttiin erityisesti Uudenmaan tilanteeseen. Selvitys toteutetiin Uudenmaan liiton Kiertotalouslaakso-hankkeelle. 

Selvityksen avulla pyrittiin tukemaan yrityksiä löytämään uusia vihreään teknologiaan ja digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja, verkostoja ja palveluita. Teknologioiden osalta painotettiin lohkoketjuteknologioiden ja web 3.0:an hyödyntämistä.  

Selvityksen tavoite oli

  • kuvata, miten lohkoketjuteknologialla tai vastaavilla hajautetuilla teknologioilla toteutetut ratkaisut tukevat kiertotalouden ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittymistä, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Selvityksessä huomioidaan sekä yrittäjien että kuluttajien näkökulmat.  
  • tukea tulosten ja toteutustavan kautta Uudenmaan alueen pk-yrityksiä ja startupeja sekä vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden edellytyksiä edistävää Uudenmaan kiertotalouslaakso –konseptin sidosryhmäverkostoa lohkoketjuteknologioiden hyödyntämisessä liiketoiminnassa.  
  • analysoida, millaisesta kilpailuasetelmasta uusmaalaiset pk- ja startup-yritykset lähtevät tarjoamaan lohkoketjuratkaisuja ja/tai hyödyntämään lohkoketjujen tai vastaavien teknologisten ratkaisujen mahdollisuuksia omissa kiertotalouspalveluissa tai liiketoiminnassa. 

Selvityksessä kuvattiin myös, miten pk- ja startup-yritykset voivat hyödyntää edellä mainittuja teknologioita omissa kiertotalouden palveluissaan tai toiminnoissaan, sekä minkälaisia lohkoketjuratkaisuja teknologiayrityksillä on tarjota muille yrityksille. 

Selvitys kirjoitettiin avoimella alustalla (Google) siten, että sitä on mahdollista kommentoida kirjoitusvaiheessa. Selvityksessä kerätään myös käytännön yritysesimerkkejä siitä, kuinka lohkoketjuratkaisuja käytetään jo nyt kiertotaloudessa.  

Työpajat 

Selvityksen aikana järjestettiin kaksi työpajaa. Työpajojen tarkoituksena oli selventää ohjelmistotalojen ja kiertotalousyritysten näkemyksiä ja ideoita siitä, kuinka erilaisia tietotekniikkaohjelmistoja, erityisesti lohkoketjuteknologiaa perustuvia, pystyttäisiin hyödyntämään kiertotaloudessa. Miten niitä pystyttäisiin käyttämään jo nyt tai miten niitä pitäisi kehittää, että niistä olisi selkeätä ja konkreettista hyötyä kiertotaloudessa, niin yrityksille kuin koko yhteiskunnalle?