LogDigiS, Digikyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tuottavuutta sisälogistiikan pientyöpaikoille

LogDigiS, Digikyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tuottavuutta sisälogistiikan pientyöpaikoille

LogDigiS-hanke edistää sisälogistiikan pienyritysten digiosaamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta digitaalisessa murroksessa. Sisälogistiikka-ala digitalisoituu ja automatisoituu nopealla vauhdilla, jolloin tarvitaan pikaista osaamisen kehittämistä henkilöstölle, esihenkilöille ja johdolle digikyvykkyyden lisäämiseksi.

Hankkeessa edistämme sisälogistiikan* pienyritysten digiosaamista ja sitä kautta työhyvinvointia, tuottavuutta ja kannattavuutta. Hankkeeseen osallistuvat sisälogistiikan pienyritykset hyötyvät digiosaamisen kehittymisestä monin eri tavoin. Osaamisen kehittymisen myötä digitaaliset välineet koetaan työtä helpottaviksi, millä on osaltaan vaikutusta työhyvinvointiin. Esihenkilöstöllä on aiempaa parempi kyky johtaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, mikä puolestaan on merkittävässä roolissa käyttöönoton onnistumisessa. Yritykset oppivat tunnistamaan digitalisaation tuottaman lisäarvon liiketoimintansa kehittämisessä, jolloin myönteinen asenneilmapiiri lisää koko työyhteisön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Yritykset oppivat myös, miten ottaa vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon teknologioiden käyttöönotossa ja hankkimisessa.

Lähtökartoituksista yrityskohtaisiin tiekarttoihin

Avainasemassa digiosaamisen edistämisessä on yrityskohtainen kehittämissuunnitelma. Kokonaisvaltaisen digikyvykkyyden ja työhyvinvoinnin lähtötilanteen kartoituksen avulla yritys ryhtyy kehittämään havaittuja ongelmakohtia ja toimintatapaansa kohti asetettuja tavoitteita. Sopivat konkreettiset työkalut otetaan käyttöön hankkeen toimijoiden tuella. Yritysten digikehitystä seurataan koko hankkeen ajan ja yrityksille tehdään jatkokehityssuunnitelmat.

Lisäksi yritykset pääsevät oppimaan toisiltaan ja saamaan vertaistukea alueellisissa tapaamisissa, joissa ovat mukana kaikki hankkeessa mukana olevat yritykset kyseiseltä alueelta. Hankkeen isona benchmarkkausyrityksenä toimii DHL Supply Chain (Finland) Oy ja sen pääkaupunkiseudun ja Oulun yksiköt. 

Digitaalinen osaamispakki yhteiseen käyttöön

Hankkeessa tuotetaan yritysten käyttöön käytännönläheinen, digitaalinen osaamispakki digikyvykkyyden edistämiseksi. Osaamispakkiin sisältyy mm. webinaaritallenteet, aineistoja digitalisaatioon perehdytyksestä, digivälineiden käyttöön ottamisesta ja esihenkilöiden ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä hankkeessa käytettyjä työkaluja digitalisaation kehittämiseksi. Digitaalinen osaamispakki on jatkossa vapaasti saatavilla muiden yritysten, sidosryhmien, oppilaitosten sekä muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön.

* Sisälogistiikan työpaikoilla tarkoitamme eri toimialojen, esimerkiksi vähittäiskaupan ja teollisuuden, työpaikkoja, joissa on sisälogistiikan prosesseja (mm. vastaanotto, hyllytys, materiaalin siirto, keräily) sekä varastointia.