Strategia

TIEKEn tämänhetkisen strategian toimikausi on 2023–2025. Se tukee TIEKEn työtä kohti yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja organisaatiot hyödyntävät täysimittaisesti ja kestävästi digitalisaation, datan ja teknologian tuomat mahdollisuudet.

Strategia yhdellä silmäyksellä

TIEKEn missio

Vuonna 2025 TIEKE on tunnettu ja luotettu vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digikyvykkyyden, datatalouden, digitaalisen taloushallinnon ja vastuullisuuden osa-alueilla.

Kuvassa TIEKEn strategiset teemat, työtavat ja esimerkkejä käytännön työstä, kuten verkkolaskutuksen edistämisestä, digiosaamisen kehittämistä, digitaalista vastuullisuutta ja pk-yritysten datavalmennusta.

 

TIEKEn strategiset teemat vuosina 2023–2025

Strategian painopisteet ovat digikyvykkyys, datatalous, digitaalinen taloushallinto ja vastuullisuus. Kullakin teemalla on sivuillamme oma osionsa, jossa pääset tutustumaan teeman tavoitteisiin ja käytännön työhön tarkemmin.

Teemat pähkinänkuoressa

Digikyvykkyys
TIEKE on pitkän linjan digikyvykkyyden edistäjä. Osaamistarpeet muuttuvat teknologian ja toimintakulttuurin muuttuessa – ennakoimme kehityskulkuja ja olemme kumppanina niihin vastaamisessa. Haluamme osaltamme pitää huolta siitä, että niin organisaatioilla kuin yksilöilläkin on riittävä digiosaaminen – niin työelämässä kuin arjen askareissa.

Datatalous
Organisaatioiden kyvykkyys hyödyntää dataa ja rakentaa uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita on laajasti tunnistettu kilpailukyvyn mittari. Datatalous tarjoaa erilaisia rooleja toimijoille aina pk-yrityksistä julkiseen sektoriin, ja TIEKE haluaakin osaltaan auttaa toimijoita tunnistamaan datatalouden heille avaamat mahdollisuudet – oli roolina sitten datan hyödyntäjä, jalostaja, välittäjä tai tarjoaja.

Digitaalinen taloushallinto
Reaaliaikainen, läpinäkyvä talous on uusien innovaatioiden mahdollistaja yksi tulevaisuuden kilpailukyvyn kulmakivistä. Verkkolaskuosoitteistosta saatujen oppien pohjalta TIEKE vie kehitystä eteenpäin edelläkävijöiden kanssa. Huolehdimme siitä, että mahdollisimman moni organisaatio hyödyntää standardeja ja yhteisiä toimintamalleja.

Vastuullisuus
Vastuullisuus on meidän kaikkien asia nyt ja tulevaisuudessa. Edistämme TIEKEssä arvojemme mukaisesti vastuullisuutta, niin omassa toiminnassamme kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Käsitämme aihepiirin laaja-alaisesti, niin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvänä vastuullisuutena kuin esimerkiksi digitaalisten oikeuksien toteutumisena.

Kuinka TIEKE työskentelee

TIEKEn kehittämisen ja kehittymisen toimintatavat

 1.  Laadukkaasti, puolueettomasti, yhteisiin tarpeisiin
  • Kokoamme toimijat yhteen avaamaan pullonkauloja ja kehittämään tietoyhteiskunnan rakennuspalikoita.
  • Varmistamme, että toimintamme vastaa aitoihin asiakastarpeisiin.
  • Huomioimme tuotteiden ja palvelujen monistettavuuden suunnitteluvaiheesta alkaen.
 2. Osaamista kehittäen
  • Jatkamme tietoyhteiskunnan osaamisen keskeisenä kehittäjänä. Tuemme  tulevaisuuden digikyvykkyyksien määrittelyä ja kehittämistä TIEKEn strategisten teemojen saralla.
  • Edistämme yhteentoimivia, digitaalisia ratkaisuja yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen tunnistamiseen  ja tunnustamiseen.
  • Tuemme jatkuvaa oppimista tukevien digitaalisten ratkaisujen  soveltamista ja hyödyntämistä.
 3. Vaikuttavilla projekteilla
  • Lisäämme toimintamme vaikuttavuutta tarkkaan strategisten teemojen mukaan valituilla, riittävän suurilla hankkeilla.
  • Vahvistamme asemaamme kasvavana projektiorganisaationa.
  • Käytämme tekemiämme projekteja uuden palvelukehityksen mahdollistajina.
 4. Paikallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toimien
  • Tunnistamme ja ennakoimme asiakkaiden kehittyviä tarpeita ja kumppanien yhteistyömahdollisuuksia toimimalla verkostoissa.
  • Jatkamme toimimista tulkkina ja fasilitoijana julkisen sektorin, yritysmaailman ja kansalaisyhteiskunnan välillä.
  • Vahvistamme kyvykkyyksiämme strategisten teemojen verkostojen luojana ja ekosysteemikoordinaattorina tuodaksemme yhteen eri toimijoita ja välittääksemme tietoa niiden välillä.