Strategia

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

TIEKEn toiminnan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.

Vaikuttajana TIEKE toimii osaavan ja yhteentoimivan yhteiskunnan rakentajana ja keskustelujen herättäjänä. Verkottajana TIEKE toimii kohtaamispaikkana ja verkostojen luojana. Vauhdittajana TIEKE toimii kehittämiskohteiden tunnistajana ja solmukohtien aukaisijana.

Vaikuttaja – verkottaja – vauhdittaja

TIEKE keskittyy digitaalisen osaamisen kehittämiseen, digitaalisten toimintaprosessien edistämiseen ja Vaikuttaja-Verkottaja-Vauhdittaja -toimintaan. Riippumattomana ja puolueettomana toimijana TIEKE organisoi verkostotoimintaa, joka tunnistaa kehityssuuntia ja digitaalisia yhteiskuntakehittämisen tarpeita sekä vauhdittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja haluttua kehitystä. Toiminnan tavoitteena on osaava ja yhteentoimiva yhteiskunta.

 

TIEKEn strategia 2019: Vaikuttaja - verkottaja - vauhdittaja

Tieken strategiset toiminta-alueet 2019

 

TIEKEn sidosryhmiä ovat jäsenet, asiakkaat sekä rahoittaja- ja kehittäjäkumppanit. TIEKEn yhteistyökumppaneita ovat ICT-alan yritykset palveluiden tuottajina, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät yritykset, tutkimus- ja koulutussektorin organisaatiot, julkiset toimijat sekä media. TIEKE osallistuu ja vaikuttaa moniin yhteiskuntakehityksen verkostoihin. Jäseniä, asiakkuuksia ja muita kumppanuuksia hoidetaan tavalla, joka tuottaa mukana oleville toimijoille vaikutusmahdollisuuksia ja heidän hakemaansa muuta lisäarvoa.

Henkilöstölleen TIEKE on näköalapaikka, jossa on mahdollista vaikuttaa ja jokaisen työllä on merkitystä ja arvoa. Työyhteisö on kehittyvä, digitaalisten toimintatapojen ennakkoluuloton kokeilija ja käyttäjä. TIEKE toimii kevyellä rakenteella ja joustavasti. Verkostomainen työskentely ja vaikuttaminen ovat työskentelyn ydintä.

TIEKEn tuotteita, palveluita, projekteja ja hankkeita sekä verkostomaista yhteistyötä tehdään digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Hanketoiminnassa tunnistetaan ja ratkotaan tietoyhteiskuntakehityksen ongelma-alueita. Näitä alueita ovat erityisesti uusien toimintamallien ja -prosessien kehittäminen siellä, missä muut toimijat ja kaupallinen tarjonta eivät ole asiaa ratkaisseet tai joilla yhteisten ratkaisujen eteenpäin vieminen edellyttää laajapohjaista yhteistyötä.