GreenICTComp – kestävää kehitystä ICT-opettajille 

GreenICTComp – kestävää kehitystä ICT-opettajille 

Hanke kouluttaa ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskokonaisuuden kehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

GreenICTComp-koulutuskokonaisuus edistää EU:n GreenComp-kehyksen mukaista kestävyysosaamista. Keskitymme koulutuksessa ICT-alan merkittävimpiin kestävyystaitojen tarpeisiin. Kokonaisuuden suorittaneet ICT-opettajat voivat sisällyttää digitaalisen kestävyyden osaksi oppituntisuunnitteluaan.

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu erityisesti 2. asteen ATK-, IT- ja ICT-opettajille, mutta se soveltuu kaikille perusopetuksen, 2. asteen ja vapaan sivistystyön opettajille.

Koulutus tarjoaa perustaidot ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, systeemisestä ja tulevaisuusskenaarioihin perustuvasta ajattelusta sekä teknologian aiheuttamista muutoksista koulutusjärjestelmässä.

Koulutus on osallistujille maksutonta.

GreenICTComp-koulutuskokonaisuus

Kokonaisuus sisältää viisi koulutusosiota, joiden sisältöihin pääset tutustumaan alta. Koko kokonaisuus on 8 opintopisteen laajuinen, ja voit osallistua yhteen tai useampaan osioon.

 • Johdatus Green ICT:hen ja systeemiajatteluun, 1 op, 17.10.2023 – 23.1.2024

  Osio toimii johdatuksena kestävyyden teemoihin ICT-alalla ja opettaa systeemiajattelun perusteet, joita tarvitaan kestävyyden ymmärtämiseen. Osio koostuu kuudesta eri aiheesta, jotka opastavat GreenComp-kehyksen taitoihin.

  Aikataulu ja aiheet:

  • tiistai 17.10.2023, klo 16–19: GreenICTComp: kestävän kehityksen perusteet
  • tiistai 7.11.2023, klo 16–19: GreenICTComp: ilmasto- ja ympäristöviisaat ICT-hankinnat
  • tiistai 21.11.2023, klo 16–19: GreenICTComp: kestävät ohjelmistot
  • tiistai 12.12.2023, klo 16–19: GreenICTComp: data, tekoäly ja uudet teknologiat
  • tiistai 9.1.2024, klo 16–19: GreenICTComp: systeemiajattelu ja kestävyys
  • tiistai 23.1.2024, klo 16–19: GreenICTComp: tulevaisuusajattelu ja kestävä ICT

   

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • ICT ja kiertotalous, 2 op, 13.2. – 19.4.2024

  Koulutuksen aikana osallistuja ymmärtää kiertotalouden perusperiaatteet, miten kiertotalous voi toteutua ICT-alalla ja miten asiantuntijat, kuluttajat ja organisaatiot voivat osallistua kiertotalouden edistämiseen ICT-alalla. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa suunnitella opetussisältöjä ja oppimateriaaleja, joissa on huomioitu kiertotalouden perusperiaatteet ja soveltuvilta osin ICT-laitteiden ja -ohjelmistojen rooli kiertotaloudessa.

  Aikataulu ja sisällöt:

  • 13.2.2024 klo 14-17: Kiertotalouden perusperiaatteet
  • 2.3.2024 klo 14-17: ICT-laitteiden kiertotalous
  • 9.4.2024 klo 14-17: ICT-ohjelmistot ja kiertotalouden edistäminen

   

  Mahdolliset yksilölliset ohjausajankohdat sovitaan erikseen.

  Koulutus sisältää esitehtäviä, luentoja, työpajoja, ryhmätöitä, sparrausta ja suunnittelutehtäviä. Suunnittelutehtävien tarkoituksena on auttaa kestävyysaiheisten oppituntien suunnittelussa. Tarkemmista suoritustavoista tiedotetaan koulutusosion osallistujia erikseen It’s Learning-oppimisalustalla.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • ICT ja ilmasto, 2 op, 28.8. – 30.10.2024

  Osion tavoitteena on opettaa ICT-alan keskeisimmät ilmastovaikutukset. Näitä lähestytään kahdesta näkökulmasta, systeemisesti alan pääasiallisten haasteiden kautta ja teknisemmin alan merkittävimpien tunnettujen vaikutteiden kautta.

  Aikataulu ja sisällöt:

  • 28.8.2024 klo 16-19: ICT-alan tärkeimmät ilmastonmuutosta kiihdyttävät seikat ja niiden ymmärtäminen osana tietoyhteiskuntakehitystä.
  • 18.9.2024 klo 16-19: Alan kädenjälkivaikutukset eri aloilla, kuten liikkuminen, logistiikka, maatalous, teollisuus ja älyteknologiat. Lisäksi käydään läpi ICT-alan merkitys ilmasto- ja ympäristötyössä.
  • 9.10.2024 klo 16-19: Edellisten pohjalta alan suurimmat tunnistetut haasteet ja niiden rajaaminen kestävyysongelmiksi.
  • 30.10.2024 klo 16-19: Yhteenveto ja koulutuksen aikana tehtyjen tehtävien esittely

   

  Osion jälkeen osallistujat ymmärtävät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon, sekä positiiviset, että negatiiviset. Lisäksi he ymmärtävät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

  Koulutusosio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää ennakkotehtäviä, etäopetusta eri muodoissa ja suunnittelutehtäviä.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • Vastuullisuus ja datatoimijuus tekoälyaikakaudella, 2 op, talvi 2024-2025

  Osion aikana osallistuja tutustuu tekoälyyn ja yhteiskunnan digitalisoitumiseen liittyviin teemoihin turvallisuuden, kestävyyden, vastuullisuuden ja datatoimijuuden näkökulmista.

  Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää kuka kerää dataa, miten ja miksi, mitä riskejä massiiviseen datankeruuseen liittyy, ja mitä kestävyys ja vastuullisuus tekoälyn näkökulmasta merkitsee. Osallistuja ymmärtää kuinka koneoppivia tekoälyjärjestelmiä opetetaan, miten data opetusta varten valitaan ja valmistellaan ja kuinka algoritminen vinouma syntyy. Lisäksi osallistuja tutustuu tekoälyyn liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja ympäristöajatteluun.

  Koulutuksen jälkeen osallistuja on omaksunut uuden tavan ajatella automaatiota ja osaa tarkastella uusien lukutaitojen opetussisältöjä datalähtöisesti.

  Osio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää ennakkotehtävän, itsenäistä työskentelyä, kolme koulutuspäivää ja keskustelua. Osion aikana osallistuja toteuttaa koneoppivan järjestelmän.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

 • Kestävä ICT-avusteinen pedagogiikka, 1 op, kevät 2025

  Koulutuksen viimeinen osio jatkaa neljännen osion teemoilla, tavoitteena käsiteltyjen teemojen jalkauttaminen osaksi opettajien työtä. Jakson tavoitteena on helpottaa oppijoiden työtä esittelemällä tekoälyn pedagogisesti mielekkäitä käyttötapoja.

  Koulutuskokonaisuus rakentuu syklimäiseksi kokonaisuudeksi ennakkotehtävien, tapaamisten sekä tehtäväanalyysien pohjalle. Osallistuvat opettajat toimivat asiantuntijoina, joiden yhteistä ajattelua tuetaan monipuolisilla aihetta käsittelevillä aineistoilla ja kouluttajien ohjauksella. Kouluttajat toimivat pääasiallisesti fasilitoijina, jotka tarjoavat osallistujille taustamateriaalia, ohjaavat keskusteluja sekä koostavat osallistujien tuottamista sisällöistä pohjamateriaaleja syklin seuraavalle kierrokselle, seuraaville kohtaamisille. Tavoitteena on kolmen kohtaamisen kokonaisuus.

  Kokonaisuus tuottaa osallistujille näköalapaikan tekoälyä hyödyntävän pedagogiikan mahdollisuuksiin sekä pohjan alan laajemmalle kehittämistyölle.

  Osaaminen osoitetaan osaamismerkein.

Ilmoittautuminen osioihin 4 – 5 avataan myöhemmin.

Opettajien täydennyskoulutuksella lisää kestävän ICT:n osaajia

ICT:llä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja sopeutumistoimissa. Korkeakoulujen ICT-laitoksilla kestävyysopetus joudutaan aloittamaan kuitenkin perusteista, koska aihetta ei Suomessa käsitellä systemaattisesti toisella asteella. Vaikutukset ulottuvat kauas, kun yritysmaailma ja julkinen sektori eivät pääse hyödyntämään kestävän ICT:n potentiaalia osaajapulan vuoksi. 

TIEKEn koordinoima GreenICTComp-hanke kuroo umpeen osaamisvajetta, joka 3. asteen ICT-alan opinnot aloittavien kestävysosaamisessa on tunnistettu. Hankkeen tuloksena ICT-opettajat ymmärtävät oman opetusalansa kestävyysvaikutukset ja pystyvät opettamaan kestävästä ICT:stä toisella asteella, peruskoulussa tai vapaan sivistystyön piirissä uusia teknologioita hyödyntäen.