Yhdistyssäännöt

SÄÄNNÖT 28.6.2013

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyskokouksen koolle myös muille paikkakunnille. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallisesti nimeä TIEKE Finnish Information Society Development Centre.

2. Tarkoitus, toiminta-alueet ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on palvella jäsenistöään toimimalla yhteistyöfoorumina, kehittää tietoyhteiskunnan käytäntöjä, edistää verkostoitumista tietoyhteiskunnan kehittämisessä, kehittää tietotekniikan ja tietoliikenteen yhteentoimivuutta ja standardointia, kehittää ja edistää tiedonsiirtoa hyväksikäyttävien kauppa- ja asiointimenettelyjen sekä tietotekniikan ja tietoverkkojen hyötykäytön yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen päätoiminta-alueena on koko Suomi, mutta pyrkimyksenä on globaali vaikuttavuus suomalaisesta näkökulmasta.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti jäsentensä hyväksi lähinnä seuraavilla tavoilla:

 • organisoimalla verkostotoimintaa ja siihen liittyviä projekteja
 • organisoimalla ja osallistumalla tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyviin projekteihin
 • tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja toiminta-alueisiinsa liittyvissä asioissa
 • toimimalla puolueettomana ja tasapuolisena asiantuntijaelimenä ja yhteistyöelimenä sekä harjoittamalla koulutus- ja tiedotustoimintaa
 • tuottamalla toimintaan liittyviä tietopalveluita voittoa tavoittelematta

Yhdistys toimii yhteistyössä tietotekniikkaa ja tietoverkkoja sekä niihin perustuvia palveluja tuottavien, kehittävien ja hyväksikäyttävien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden, järjestöjen, tutkimusyksiköiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistykselle eikä sen toimintaan osallistuville tai jäsenille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla oikeuskelpoinen valtion virasto ja laitos, kunta ja muu oikeuskelpoinen julkisoikeudellinen yhteisö sekä oikeuskelpoinen yksityisoikeudellinen yhteisö, rekisteröity yhdistys ja säätiö.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti.

Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa sen vuoden loppuun saakka, jona ilmoitus tehdään.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos jäsen ei täytä näissä säännöissä määrättyjä velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

4. Jäsenmaksu

Jäsenen  on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus voi olla erilainen jäseninä oleville erityyppisille oikeushenkilöille. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta.

5. Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.

6. Yhdistyksen kokous

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen hallituksen kutsusta.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen tarpeen mukaan. Se on kutsuttava koolle yhden kuukauden kuluessa, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisena tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokous pidetään 15. joulukuuta mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
 2. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 3. Hyväksytään talousarvio ja sen perusteet
 4. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja kokouspalkkiosta seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan tilintarkastajien palkkiot.
 5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle
 6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja, joiden molempien tulee olla joko KHT- tai HTM-tilintarkastajia. Varatilintarkastajaa ei kuitenkaan tarvitse valita, mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 30. huhtikuuta mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen antama toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto.
 2. Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös.
 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen esitettävä se kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, paitsi sääntöjen 10. pykälän edellyttämissä asioissa. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

7. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on yhdistyksen edellisen vuoden syyskokouksesta seuraavan vuoden syyskokoukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Toiminnan ja talouden ohjaaminen ja valvonta.
 2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta seuraavalle toimintavuodelle.
 3. Edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laadinta.
 4. Toiminnanjohtajan nimittäminen ja erottaminen.
 5. Yhdistyksen kokouksen antamien muiden tehtävien suorittaminen.

Hallituksen nimittämä toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta ja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

8. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt aina kaksi yhdessä.

9. Tilinpäätös

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen helmikuun viimeistä päivää. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

10. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka kokoontuvat vähintään yhden (1) kuukauden välein. Päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään sääntöjen 2. pykälässä mainittuun tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.