Yrittäjän digiagentti – pk-yrityksen kasvumentori

Yrittäjän digiagentti – pk-yrityksen kasvumentori

Koordinoimme Digiagentti-projektia, jossa parempaa tulosta tavoitteleva pk-yritys saa tuekseen oman digiagentin. Digiagentti on pk-yrityksen toimialan tunteva ammattilainen, jolla on näkemystä menestyksekkäästä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Hän auttaa yrityksiä parantamaan digikyvykkyyttään, tarpeiden mukaan räätälöitynä.

Kuinka digiagentti tukee pk-yritystä 

Suurin osa pk-yrityksistä voisi kasvattaa tulostaan digitaalisin keinoin, mutta resurssien puute tulee nopeasti vastaan. Perustyön ohessa yrittäjän tai pienen yrityksen työntekijän on vaikea selvittää, kuinka aloittaa digitaalisuuden kehittäminen liiketoiminnassa ja mistä hankkia koulutusta ja oppimismateriaaleja. Ratkaisu tähän on yhteistyö yrittäjän digiagentin kanssa. 

Yrittäjän digiagentti hyödyntää vankkaa asiantuntemustaan ja kokemustaan suositellessaan yrityksen käyttöön digitaalisia työkaluja, toimintatapoja tai prosesseja. Digiagentti voi neuvoa myös siinä, kuinka yritys ottaa huomioon digitaalisuuden laajemmin strategioissaan.  

Yrittäjän digiagentin kanssa työskentely pohjautuu asiakasyrityksen omiin tarpeisiin, mutta agentti voi jakaa osaamistaan yritykselle esimerkiksi seuraavista aiheista: 

  • digitaalisen liiketoiminnan ja toimintaprosessien kehittäminen  
  • kilpailukyvyn parantaminen ja muuttuviin markkinoihin vastaaminen  
  • datapohjaisten toimintamallien kehittäminen, mukaan lukien datapohjaiset liiketoimintamallit 
  • henkilöstön digitaitojen kartoitus ja kehittäminen sekä osaajatarpeiden tunnistaminen 
  • kuratoidun koulutusmateriaalin hyödyntäminen digikyvykkyyden parantamisessa. 

Yrittäjän digiagentti-yhteistyön vaiheet tarkemmin 

Tässä hankkeessa yritys saa digiagentikseen jonkun seuraavista kolmesta agenttitahosta:

Digiagentin ja mentoroitavan yrityksen yhteistyö koostuu seuraavista työvaiheista, jotka saat tarkemmin näkyviin klikkaamalla osioita. Digiagentin kanssa toteutettu pilotointiprojekti vie noin 5 työpäivää. Halki prosessin yrittäjän digiagentti kerää aineistoa digikyvykkään liiketoiminnan tiekarttaan, joka tuella yritys voi jatkaa digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä pidemmällä tähtäimellä.

Yrittäjän digiagentti-pilotti osana TYÖ2030-ohjelmaa 

Digiagenttipilotointi on osa TYÖ2030-ohjelmaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla. Ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa muun muassa erilaisin kokeiluin. 

TYÖ2030 on osa Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa, ja sen vastuuministeriö on sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa työterveyslaitos, jonka toimeksiannosta TIEKEn tehtäväksi on annettu Digiagentti-pilotoinnin koordinointi. 

Pilotointihankkeen kulku 

Digiagenttipilotoinnissa luodaan malli ja työkaluja PK-yritysten digikyvykkyyden parantamiseksi. Pk-yritys kontaktoituu digiagentin kanssa, joka tukee yritystä löytämään itselle sopivaa digiosaamisen koulutusta, valmennusta tai itseopiskelumateriaalia. 

Digiagentti-pilotointi koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 

  1. Ilmoittautumisten perusteella valitsemme pk-yrityksiä pilotointiin digiagenttien mentoroitaviksi. Etusijan hanke antaa teollisuuden aloilla toimiville pk-yrityksille, mutta muutkin pk-yritykset voivat hakea mukaan. 
  1. Yhdistämme asiakasyritykset oman digiagentin kanssa ja pilotoidaan eri tapoja mentoroinnille yrityksen tarpeiden mukaan. Prosessin läpikäytyään asiakasyrityksillä on parempi ymmärrys digitaalisista keinoista oman liiketoiminnan kasvattamisessa ja tiekartta, jonka pohjalta ne voivat aloittaa kehitystyön. 
  1. Keräämme kuratoidun, avoimen koulutusmateriaalipankin digikyvykkyyden parantamisen tueksi pk-yrityksille 
  1. Tarjoamme työkaluja, joiden avulla yritys voi aloittaa sisäisen keskustelun ja vuoropuhelun digitalisaatioon liittyvistä aiheista. 
  1. Tuotamme pilotointikokemuksen perusteella tiekartan mallin, jonka avulla pk-yritykset voivat suunnitella digitaalisen kyvykkyytensä kehittämistä.