Digitaitojen osaamismerkistö

Digitaitojen osaamismerkistö

Digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa valmiin, valtakunnallisen mallin digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Osaamismerkistö koostuu viisiportaisesta digiosaamisen todentamisen mallista. Osaamismerkit on tarkoitettu yhtälailla eri oppilaitosten opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi.

Digitaitojen osaamismerkistö koostuu kymmenestä osaamismerkistä ja viidestä koontimerkistä. Koontimerkin saa aina, kun kyseisen osaamistason kaikki osaamismerkit ja edellisen tason koontimerkki on suoritettu hyväksytysti.

Osaamismerkkejä voi suorittaa osana koulutusta, mutta yhtä lailla merkin voi saada täyttämällä osaamismerkkihakemuksen, jolla osaaminen osoitetaan. Merkit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta luontevaa on edetä portaittain.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) on ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnonosiin sisältyvä osa-alue. Digitaitojen osaamismerkistö kattaa kyseisen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Alla olevassa kuvassa arvosanat T1 – K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja.

Opintopisteinä osaamismerkistö on laajuudeltaan 4,5 opintopistettä.

Osaamisen osoittaminen

Osaamismerkistön kaikkien merkkien osaaminen osoitetaan merkkihakemuksella. Tutustu osaamismerkkeihin avaamalla alta haluamasi taso: Perusosaaja, Digiosaaja, Yhteistyöskentelijä, Hyötykäyttäjä tai Ongelmanratkaisija.

 • Perusosaaja

  Perusosaaja-tasolla suoritetaan kuusi osaamismerkkiä, joiden osaamiskriteerit ovat alla. Tason Perusosaaja-koontimerkin saa, kun kaikki kuusi osaamismerkkiä on suoritettu hyväksytysti.

  Laitteen valinta ja käyttö -merkin saaja osaa

  • tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti, puhelin)
  • käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia
  • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon

   

  Tiedon haku ja arviointi -merkin saaja osaa

  • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
  • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
  • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
  • tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen

   

  Turvallinen toiminta -merkin saaja osaa

  • tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
  • suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja haittaohjelmien estäminen)
  • tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia

   

  Vastuullinen toiminta -merkin saaja osaa

  • tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin
  • käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
  • ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa
  • luoda ja muokata kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia noudattaen

   

  Viestintä ja asiointi -merkin saaja osaa

  • tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin
  • käyttää sähköisiä asiointipalveluja
  • tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä
  • suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
  • tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä
  • käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja

   

  Sovellusten käyttö ja hallinta -merkin saaja osaa

  • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia
  • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja
  • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja
  • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa
  • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa

  Perusosaaja-tason merkit

  Perusosaaja-koontimerkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti ja vastuullisesti viestinnässä ja asioinnissa. Hän osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta sekä suojata henkilökohtaisia tietoja ja yksityisyyttä. Hän osaa käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia sekä hyödyntää, tuottaa ja jakaa digitaalista sisältöä tekijänoikeuksia noudattaen.

 • Digiosaaja

  Digiosaaja-tasolla suoritetaan Minä digiosaajana -osaamismerkki, jonka osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Digiosaaja) saa, kun Minä digiosaajan -osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Perusosaajan koontimerkki.

  Minä digiosaajana -merkin saaja osaa

  • hallita ja suojata omaa digitaalista identiteettiään
  • tunnistaa digitaaliseen jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä
  • erottaa henkilökohtaisen ja ammatillisen läsnäolon digitaalisissa ympäristöissä
  • tunnistaa omaa digitaalista osaamistaan ja sen kehittämistarpeita

  Digiosaajataso

  Digiosaaja-koontimerkin saaja hallitsee ja suojaa digitaalista identiteettiään toimiessaan yksityishenkilönä tai ammatillisesti digitaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa. Hän tunnistaa digitaaliseen osaamiseensa liittyviä kehittämistarpeita.

 • Yhteistyöskentelijä

  Yhteistyöskentelijä-tasolla suoritetaan Yhteistyö-osaamismerkki, jonka osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Yhteistyöskentelijä) saa, kun Yhteistyö-osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Digiosaajan koontimerkki.

  Yhteistyö -merkin saaja osaa

  • käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyöhön ja -tuottamiseen
  • muokata, yhdistää ja kehittää digitaalisia sisältöjä uuteen muotoon
  • varastoida, siirtää ja jakaa digitaalista sisältöä digitaalisten työkalujen avulla
  • hyödyntää ja valita tarkoituksenmukaisia tekijänoikeuksiin liittyviä lisenssejä

  Yhteistyöskentelijä-koontimerkin saaja käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyöhön ja -tuottamiseen sekä tiedon tallentamiseen ja jakamiseen. Hän käyttää, tuottaa ja jakaa digitaalista sisältöä. Hän tuntee tekijänoikeudet ja osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan tekijänoikeuslisenssin.

 • Hyötykäyttäjä

  Hyötykäyttäjä-tasolla suoritetaan Oman työn organisointi -osaamismerkki, jonka osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Hyötykäyttäjä) saa, kun Oman työn organisointi -osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Yhteistyöskentelijän koontimerkki.

  Oman työn organisointi -merkin saaja osaa

  • käyttää erilaisia sovelluksia työn organisointiin
  • edistää omaa digihyvinvointiaan hyödyntämällä tietotyön hyviä käytäntöjä
  • hyödyntää itsensä johtamisen (itsesäätely ja ajanhallinta) apuvälineitä

  Hyötykäyttäjän taso

  Hyötykäyttäjä-koontimerkin saaja käyttää erilaisia sovelluksia ja välineitä työn tekemiseen, organisointiin ja itsensä johtamiseen. Hän tietää tietotyön hyviä käytäntöjä ja osaa edistää omaa digihyvinvointiaan.

 • Ongelmanratkaisija

  Ongelmanratkaisija-tasolla suoritetaan Suunnitelmallinen työskentely -osaamismerkki, jonka osaamiskriteerit alla. Tämän tason koontimerkin (Ongelmanratkaisija) saa, kun Suunnitelmallinen työskentely -osaamismerkki on suoritettu hyväksytysti ja merkin suorittajalle on myönnetty Hyötykäyttäjän koontimerkki.

  Suunnitelmallinen työskentely -merkin saaja osaa

  • tunnistaa itsenäisesti haasteita digitaalisissa ympäristöissä
  • tunnistaa uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia työssä ja arjessa
  • käyttää digitaalista teknologiaa monipuolisesti tiedon etsimiseen, tarkasteluun ja uuden tiedon tuottamiseen
  • ratkaista ongelmatilanteita suunnitelmallisesti ja tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia

  Ongelmanratkaisijan taso

  Ongelmanratkaisija-koontimerkin saaja on suorittanut kaikki Digitaitomerkistön kymmenen osaamismerkkiä hyväksytysti. Merkin saaja on monipuolinen digiosaaja, joka tunnistaa ja osaa ratkaista haasteita käyttäessään digitaalisia laitteita ja ympäristöjä. Saaja käyttää itsenäisesti ja yhteisöllisesti digitaalista teknologiaa tiedon tuottamiseen ja ongelmanratkaisuun.

Merkistön kieliversiot

Kaikki merkit voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jokainen merkkejä myöntävä organisaatio päättää, mitkä kieliversiot heillä voi suorittaa.

Taustalla kansalliset ja kansainväliset viitekehykset

Digitaitojen osaamismerkistön sisältöjen määrittelyssä hyödynnettiin kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä sekä yhteistyötä mm. Opetushallituksen kanssa. Tärkeimpiä viitekehyksiä olivat:

 • ePerusteet – erityisesti ammatillisten opintojen Toiminta digitaalisissa ympäristöissä (TDY) -kurssi
 • DigComp – eurooppalainen viitekehys kansalaisten digiosaamisen määrittämiseksi