Kompetensmärken för digitala färdigheter

Kompetensmärken för digitala färdigheter

Det riksomfattande kompetensmärkesystemet erbjuder en omfattande modell för att känna igen digitala färdigheter.

Märkeskonstellationen innehåller fem nivåer för att känna igen digitala färdigheter. Märkena lämpar sig för studenter, lärare och pedagoger, arbetslivet, personal och kunder inom icke-formell vuxenutbildning eller gemene medborgare. De fem nivåerna motsvarar kompetensnivåer inom yrkesutbildning – från tillfredsställande till utmärkt.

Märkeskonstellationen består av tio kompetensmärken och fem metamärken. Ett metamärke tjänas in efter att alla nivåspecifika märken och metamärket för föregående nivå har slutförts. Innehavaren av märket visar sin kompetens med en separat ansökan.

Kompetensmärken för digitala färdigheter CC-BY-4.0
Creative Commons licens
Strukturbilden av kompetensmärken är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.
 • Grundläggande färdigheter

  Grundläggande färdigheter nivån innehåller sex kompetensmärken. Metamärket tjänas in efter att alla sex märken har beviljats.

  Val och användning av enheter:

  Den som får märket kan

  • identifiera och välja en apparat som motsvarar användningsändamålet (t.ex. dator, surfplatta, telefon)
  • använda de vanligaste digitala apparaterna samt deras basfunktioner och basinställningar
  • kontrollera om hen är ansluten till något trådlöst eller fast nätverk

  Sökning och utvärdering av information:

  Den som får märket kan

  • söka information i digitala miljöer (sökord, sökmaskiner)
  • söka information i olika format (text, bild, video)
  • bedöma det digitala innehållets tillförlitlighet
  • identifiera hur upphovsrätten anknyter till information och informationsdelning

  Trygg aktivitet:

  Den som får märket kan

  • identifiera de mest typiska cyber- och informationssäkerhetshoten
  • skydda de apparater som används (t.ex. virusskydd, låsning av apparater och förhindrande av skadliga program)
  • identifiera när informationssäkerheten har kränkts och vet hur man ska gå till väga

  Ansvarsfull aktivitet:

  Den som får märket kan

  • identifiera effekterna av användningen av digitala apparater och applikationer på hälsan och välbefinnandet
  • använda kommunikationstjänster och tjänster i sociala medier på ett ansvarsfullt sätt
  • beakta upphovsrätten vid användning och delning av information
  • skapa och redigera visuellt digitalt innehåll (presentationsgrafik) med iakttagande av upphovsrätten

  Kommunikation och kontakt:

  Den som får märket kan

  • identifiera sina rättigheter och sitt ansvar i fråga om utlämnande av egna uppgifter till elektroniska tjänster
  • använda e-tjänster
  • identifiera metoder för stark autentisering
  • skydda sina personliga data och sin integritet
  • identifiera och följa principerna för dataskydd
  • använda e-post och dess basfunktioner

  Användning och administration av applikationer:

  Den som får märket kan

  • välja och använda ordbehandlings- och tabellberäkningsapplikationer
  • identifiera olika filformat
  • framställa textdokument enligt standarden
  • framställa kalkyltabeller och utnyttja beräkningsformler för att beräkna uppgifter
  • behandla och överföra information i olika former

   

  Grundläggande färdigheter: kompetensmärkena och metamärket

  Den som får Grundläggande färdigheter metamärket kan använda digitala apparater och tjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt i kommunikation och ärendehantering. Hen kan söka information i digitala miljöer och bedöma informationens tillförlitlighet samt skydda personlig information och integritet. Hen kan använda de vanligaste kontorsprogrammen samt utnyttja, producera och distribuera digitalt innehåll med iakttagande av upphovsrätten.

 • Digitala färdigheter

  Digitala färdigheter metamärket tjänas in efter Digital mig märket och Grundläggande färdigheter metamärket har beviljats.

  Den som får Digital mig märket kan:

  • hantera och skydda sin egen digitala identitet
  • identifiera faktorer som påverkar det digitala fotspåret
  • skilja mellan personlig och yrkesmässig närvaro i digitala miljöer
  • identifiera sin egen digitala kompetens och dess utvecklingsbehov

  Den som får Digitala färdigheter metamärket hanterar och skyddar sin digitala identitet när hen agerar som privatperson eller i en yrkesroll i digitala miljöer och på sociala medier. Hen kan identifiera utvecklingsbehov i anslutning till sitt digitala kunnande.

 • Samarbetare

  Samarbetare metamärket tjänas in efter Kollaboration-märket och Digitala färdigheter metamärket har beviljats.

  Den som får Kollaboration-märket kan:

  • använda digitala verktyg för samarbete och produktion
  • redigera, kombinera och utveckla digitalt innehåll till en ny form
  • lagra, överföra och dela digitalt innehåll med hjälp av digitala verktyg
  • utnyttja och välja ändamålsenliga licenser för upphovsrätt

  Den som får Samarbetare metamärket använder digitala verktyg för samarbete och produktion samt lagring och delning av information. Hen använder, producerar och delar digitalt innehåll med iakttagande av upphovsrätten.

 • Utnyttjare

  Utnyttjare metamärket tjänas in efter Organisation av ditt arbete märket och Samarbete metamärket har beviljats.

  Den som får Organisation av ditt arbete märket kan

  • använda olika applikationer för att organisera arbetet
  • främja det egna digitala välbefinnandet genom att utnyttja god praxis inom informationsarbetet
  • utnyttjar hjälpmedel för att leda sig själv (självreglering och tidshantering)

  Den som får Utnyttjare metamärket använder olika applikationer för att organisera arbetet och leda sig själv. Hen känner till god praxis inom informationsarbetet och främjar sitt eget digitala välmående.

 • Problemlösare

  Problemlösare metamärket tjänas in efter Problemlösning och planering märket och Utnyttjare metamärket har beviljats.

  Den som får Problemlösning och planering märket kan

  • självständigt identifiera utmaningar i digitala miljöer
  • identifiera de möjligheter som ny teknik medför i arbetet och vardagen
  • använda digital teknik mångsidigt för att söka och granska information samt producera ny information
  • lösa problematiska situationer på ett systematiskt sätt och föreslå motiverade utvecklingsförslag

  Den som får Problemlösare metamärket har slutfört alla tio kompetensmärken för digitala färdigheter. Hen är en mångsidig digital expert som känner igen och kan lösa utmaningar när hen använder digitala enheter och miljöer. Hen använder sig självständigt och gemensamt av digital teknik för informationsgenerering och problemlösning.

Det riksomfattande kompetensmärkesystemet

Det riksomfattande kompetensmärkesystemet har utvecklats i det ESF-finansierade projektet Osuvat Taidot (2019–2021).

Version 1.0

Kompetenmärkesystemet för digitala färdigheter motsvarar nationella och internationella referensramar:

 • eGrunder – examensdelen Verksamhet i den digitala miljön (ViDM) för yrkesinriktade studier
 • DigComp – europeisk referensram för att fastställa medborgarnas digitala kompetens