Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -koulutus tukee vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtymisessä. Osallistujia tuetaan saavuttamaan asiantuntijatasoinen tiedollinen ja taidollinen osaaminen osaamisperusteisten koulutusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja osaamisen arvioinnissa. Koulutuksen aikana osallistuvat oppilaitokset saavat tukea muutoksessa.

Tässä neljän (4) opintopisteen arvoisessa koulutuksessa kehitetään kokonaisvaltaisesti oppilaitosten toimintaa kohti osaamisperusteista toimintatapaa huomioiden niin oppilaitosjohto, hallinto kuin opetushenkilöstö (vakituiset ja tuntiopettajat). Koulutuksessa edetään oppilaitoskärki edellä, ja koulutukseen toivotaankin vähintään kaksi osallistujaa jokaisesta osallistuvasta oppilaitoksesta.

Koulutusta tarjotaan enintään 20:lle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tutustu alta koulutuksen tarkempiin sisältöhin ja aikatauluihin.

Koulutuskokonaisuus

Koulutus on yhteensä neljän (4) opintopisteen arvoinen kokonaisuus, joka on jaettu kolmeen osioon. Kahdessa ensimmäisessä osiossa keskitytään luentomuotoisen työskentelyn lisäksi oppilaitoskohtaisten ennakko- ja kehittämistehtävien työstämiseen jatkumona. Kolmannessa osiossa toteutetaan edellisten lisäksi oppilaitoskohtaisia sparrauksia, jotta osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtyminen tapahtuu sujuvasti.

 • Osaamisperusteisuuden strategiset linjaukset, 1 op

  Osaamistavoitteet

  • Tietää osaamisperusteisuuteen liittyvät ja sen taustalla vaikuttavat tekijät sekä niiden merkityksen osaamisperusteisessa koulutuksessa.
  • Tunnistaa sekä oman että edustamansa oppilaitoksen osaamisen ja sen kehittämisen tarpeet liittyen osaamisperusteisuuteen.

   

  Osaamisen osoittaminen

  Ennakkotehtävä: Pohdi lyhyesti oppilaitoksesi ajatuksia liittyen vapaa sivistystyön ja jatkuvan oppiminen väliseen suhteeseen. Kuvaa myös, millaisia suunnitelmia oppilaitoksellasi on Opetushallituksen järjestelmien hyödyntämisen suhteen.

  Kehittämistehtävä/Osaamismerkki: Laadi SWOT-analyysi, jossa tuot esille oppilaitoksesi vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkia siirryttäessä osaamisperusteisuuteen. Kirjaa nelikenttään myös, millainen on oma roolisi ja mitä osaamista sinulta edellytetään. Kuvaa myös, millä tasolla osaamisesi tämän suhteen on. Voit käyttää visualisoinnin apuna esim. Miroa.

  Osio sisältää kaksi webinaaria:

  Ke 18.1.23, klo 9-14

  • Ennakkotehtävän yhteenveto
  • Elinikäinen ja jatkuva oppiminen
  • Kansalliset ja EU-tason suositukset

   

  Ke 1.2.23, klo 9-14

  • Osaamisperusteisuuden strategiset linjaukset oppilaitoksessa
  • Yhteistyön koordinointi oppilaitoksen sisällä
  • Osaamismerkin työstöä (oppilaitosmuotokohtaista työskentelyä)

   

  Kohderyhmät

  • Oppilaitosjohto, hallinnollinen henkilöstö, opetushenkilöstö
 • Osaamisperusteiset koulutukset, 1 op

  Osallistuja voi valita keskittyykö tässä osiossa osaamisperusteisiin koulutuskuvauksiin tai osaamisen arviointiin tai molempiin (kehittämistehtävä / osaamismerkki). Ennakkotehtävä on kaikille yhteinen.

  Osaamistavoitteet

  • Tietää osaamisperusteisen koulutuksen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien merkityksen.
  • Osaa laatia laadukkaat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit vapaaseen sivistystyöhön.
  • Tietää osaamisen arvioinnin periaatteet ja tavoitteet vapaan sivistystyön koulutuksissa.
  • Osaa suunnitella ja järjestää osaamisen arvioinnin oman alan koulutuksissa tai kursseilla.
  • Osaa arvioida osaamista oman alan koulutuksissa tai kursseilla.

   

  Osaamisen osoittaminen

  Ennakkotehtävä: Vastaa kysymykseen ”Mitä tarkoittaa osaaminen, osaamistavoite ja arviointikriteeri?”

  Kehittämistehtävä/osaamismerkki: Laadi kirjallinen opetussuunnitelmadokumentti, jossa kuvaat koulutuksen osaamistavoitteet ja niiden arviointikriteerit sekä opetuksen sisällön ja toteutuksen.

  Kehittämistehtävä/osaamismerkki: Arvioi osaamista aidossa käytännön tilanteessa eli toimi arvioijana oman alasi koulutuksessa / kurssilla. Laadi kirjallinen kuvaus siitä, miten opiskelija osoitti osaamistaan sekä mitä arviointimenetelmiä ja ympäristöjä käytit arvioinnissa. Lopuksi pohdi onnistumistasi osaamisen arvioijana.

  TAI

  Laadi kirjallinen suunnitelma, mitä arviointimenetelmiä ja ympäristöjä voit käyttää oman ammattialasi koulutuksessa / kurssilla. Perustele niitä arvioinnin kattavuuden varmistamisen näkökulmasta. Liitä kuvaukseen opiskelijoille laatimasi ohjeistus siitä, miten he voivat osoittaa osaamista. Pohdi myös omia valmiuksiasi toimia osaamisen arvioijana.

  Osio sisältää kaksi webinaaria

  To 16.3.23 klo 9-14

  • Yleistä osaamisperusteisten koulutusten ja ePerusteen kehittämis- ja laadintaprosessi
  • Osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien laadinta

   

  Pe  31.3.23 klo 9-14

  • Osaamisperusteinen arviointi ja osaamisen arviointiin valmistautuminen
  • Arviointia ohjaava lainsäädäntö ja opiskelijan oikeudet
  • Arviointiprosessi sekä arvioijan ja opiskelijan roolit

   

  Kohderyhmät

  • Opetushenkilöstö, oppilaitosjohto, hallinnollinen henkilöstö
 • Onnistutaan yhdessä osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtymisessä, 2 op

  Osio sisältää kaikille yhteisen orientoivan webinaarin ja oppilaitoskohtaisia sparrauksia.

  Ti 5.9.23 klo 9-12 Orientoiva webinaari

  • Osion 1 kehittämistehtävästä (SWOT-analyysi) nousseita asioita
  • Sovitaan oppilaitoskohtaisten sparrausten aikatauluista (2 x / oppilaitos)

   

  Kohderyhmät

  • Oppilaitosjohto, hallinnollinen henkilöstö, opetushenkilöstö

Koulutusryhmä on täynnä

Koulutukseen on hakemusten perusteella valittu oppilaitokset. Kaikille valituille on lähtenyt vahvistusviesti ja tehtävät koulutuspaikan vahvistamiseksi.

Toteuttajaverkosto

OPH rahoittaa

Koulutushanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan 1.5.2022 – 31.12.2023.

TIEKE toimii hankkeen koordinaattorina ja vastuullisena toteuttajana. Hankekumppaneina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot ry, Opintokeskus Sivis ja Vapaa Sivistystyö ry.

Yhteystiedot

 • Oulun ammattikorkeakoulu, Hanna Spets, hanna.spets[at]oamk.fi
 • Suomen Kansanopistoyhdistys, Anni Henricson, anni.henricson[at]kansanopistot.fi
 • Kansalaisopistojen liitto KoL, Henri Piirainen, henri.piirainen[at]kansalaisopistojenliitto.fi
 • Suomen Kesäyliopistot, Tuija Österman, tuija.osterman[at]kesayliopistot.fi
 • Opintokeskus Sivis, Susanna Plathan, susanna.plathan[at]ok-sivis.fi
 • Vapaa Sivistystyö, Björn Wallén, bjorn.wallen[at]sivistystyo.fi
Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -koulutushankkeen toteuttajaverkosto