Digiratkaisut auttavat paikkaamaan puuttuvia perustaitoja ammatillisessa koulutuksessa
Digikyvykkyys

Digiratkaisut auttavat paikkaamaan puuttuvia perustaitoja ammatillisessa koulutuksessa

Luku- ja kirjoitustaidot, matemaattiset taidot ja digitaidot ovat keskeisiä työelämässä tarvittavia osaamisen ja oppimisen peruspilareita. Vahvat perustaidot auttavat ammatillisesta koulutuksesta valmistuvia työllistymään ja pärjäämään työelämässä.

Kaksi kolmesta ammatillisessa koulutuksessa perustaitoja opettavasta käyttää digitaalisia oppimisratkaisuja opetustyössä. Digiratkaisujen käyttöä ja tarpeita selvitettiin Oppiva Investin kyselytutkimuksessa.

– Näemme perustaidot erittäin tärkeänä alueena, kun pohdimme, millaisia digiratkaisuja osaamisen kehittymistä tukemaan tarvittaisiin. Heikot perustaidot voivat estää työpaikan saamisen tai koulutukseen osallistumisen. Muiden taitojen ja ammatillisen osaamisen oppiminen riippuu perustaidoista, ja myös työelämässä pärjääminen edellyttää hyviä perustaitoja, Titta Mantila Oppiva Investistä taustoittaa.

Oppiva Investin asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä digitaalisia ja teknologisia oppimisratkaisuja tuottavien yritysten kanssa. Vastaavasti OI pyrkii jatkuvasti tunnistamaan ammatillisten koulutuksen järjestäjien tarpeita, jotta yhtiön rahoitusta voidaan suunnata teknologiayrityksille, jotka tuovat todellista lisäarvoa oppimiseen ja opetustyöhön.

Digiratkaisujen hyödyntäminen kysyy opettajilta digikyvykkyyttä

Oppiva Invest kysyi keväällä 2023 teknologioiden käyttökokemuksista ja toisaalta odotuksista ja toiveista perustaitoja ammatillisissa oppilaitoksissa opettavilta. Kyselyyn vastasi lähes kolmesataa matematiikan sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen parissa työskentelevää opettajaa ja ohjaajaa.

Kaksi kolmesta vastaajasta käyttää erilaisia digitaalisia oppimisratkaisuja opiskelijoiden perustaitojen oppimisen tukena. Toisaalta kolmasosa ei hyödynnä teknologioita, joten varmasti tietoa erilaisista opettamisen ja oppimisen avuksi tarjolla olevista ratkaisuista tarvitaan lisää, kertoo selvityksestä vastannut Reetta Paloheimo Oppiva Investistä.

Digiratkaisujen tarve on ammatillisissa oppilaitoksissa tunnistettu: digitaalisissa työkaluissa nähdään mahdollisuuksia, kunhan ne ovat tarkoituksenmukaisia ja palvelevat sekä opettajia että opiskelijoita.

Paloheimon mukaan opettajilla on selvästi halua ottaa uusia ratkaisuja käyttöön ja myös kehittää omaa digikyvykkyyttään.

Digitalisaatio on muuttanut opettajan työtä, ja opettajalta vaaditaan yhä laajempaa osaamista hyödyntää erilaisia digiratkaisuja. Kyselyn mukaan opettajat tarvitsevat enemmän sekä koulutusta että aikaa sopivien digiratkaisujen etsimiseen, niihin tutustumiseen ja käyttöönottoon.

Digiratkaisuja yksilöllistämisestä edistymisen seurantaan ja arviointiin

Selvityksessä muotoutunut viitekehys avaa luku- ja kirjoitustaidon sekä matematiikan kehittymiseen vaikuttavia osa-alueita: oppisisältöjen lisäksi keskeiset osa-alueet ovat kielen oppiminen, osaamistarpeiden selvittäminen, yksilöllistäminen, oppimisen edistymisen seuranta, arviointi sekä hyvinvointi ja osallisuus. Kaikkiin näihin osa-alueisiin löytyy käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja. Paloheimon mukaan yksilöllistämiseen kaivataan selkeästi eniten apua, sillä opiskelijan tausta ja aiempi osaaminen voivat olla hyvin erilaisia.

Tarpeet ovat yksilöllisiä. Osalla on oikeita oppimisvaikeuksia, toisilla motivaatio-ongelmia tai matikkakammoa. Osalla vain heikot pohjataidot. Eli erilaisia välineitä ja ratkaisuja pitäisi olla tarjolla riittävästi.

Erään kyselyyn vastanneen kuvaus

– Esimerkiksi matematiikassa erilaiset kartoitukset osoittavat osaamisen aukkopaikat. Digitaaliset työkalut voivat sitten kartoitusten perusteella valikoida tehtäviä opiskelijan edistymisen mukaan, Paloheimo kertoo.

Oppimisen edistymisen seurantaan käytetään esimerkiksi välitöntä palautetta antavia ratkaisuja, yhteistyöskentelyä, itsetarkistuvia tehtäviä, pelejä, testejä ja suoritusdataa.

Opiskelijoiden digitaidot kehittyvät muun opiskelun ohessa

Perustaitojen on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suunniteltu karttuvan pääosin ennen toisen asteen koulutusta. Kuitenkin lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen lisäksi myös digitaidoista voi löytyä aukkoja.

Vaikka digitaidot ja niiden vahvistaminen eivät olleet Oppiva Investin kyselyssä mukana, moni vastaaja viittaa puutteellisiin alkeisdigitaitoihin. Moni opettaja haluaa edistää myös opiskelijoiden valmiuksia käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja.

– Digitaalisten ratkaisujen käyttäminen esimerkiksi matematiikan opiskelussa kartuttaa myös yleisiä digitaitoja. Tämän olen itsekin opettaja toimiessani huomannut, Paloheimo sanoo.

Lisätietoa

Selvitys: Parhaat digiratkaisut perustaitojen oppimiseen auttavat oppijaa ja opettajaa (Oppiva Invest 06/2023)

Oppiva Invest Oy (OI) on valtion omistama, OPH:n omistajaohjauksessa toimiva yhtiö, jossa suhtaudutaan intohimoisesti ammatilliseen osaamiseen ja oppimiseen sekä oppimista edistävään, innovatiiviseen teknologiaan ja digiratkaisuihin. OI rakentaa alan toimijoiden verkostoja ja tukee oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittymistä ja uudistumista. OI rahoittaa yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen tai edistävät suomalaista koulutusvientiä.

Lue seuraavaksi