Data liikkeelle Suomessa – API-periaatteiden kehittäminen

Data liikkeelle Suomessa – tule mukaan API-periaatteiden kehittämiseen

Kansalliset ohjelmointirajapintojen periaatteet syntyvät yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Jotta tieto liikkuisi saumattomasti eri organisaatioiden välillä, tarvitsee Suomi yhtenäisyyttä rajapintakehitykseen. TIEKE vauhditti sidosryhmäyhteistyötä kansallisten API-periaatteiden kehittämishankkeessa vuoden 2021 aikana. Kansallisten rajapintaperiaatteiden määrittely ja toimeenpano oli osa hallitusohjelman Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hankekokonaisuutta, jonka vastuuministeriö on valtiovarainministeriö. 

API-periaatteita tukeva yhteistyö tarjosi konkreettista hyötyä kaikille osapuolille: rajapintaosaaminen vahvistuu, ekosysteemien muodostuminen helpottuu, kehitystyössä ei tarvitse aina keksiä pyörää uudelleen ja datan hyödyntäminen on sujuvampaa.

Hankkeen tuloksena syntyi raportti API-toimintamallin kehittämisestä

Raportin sisällys

 1. Taustaa
 2. Kokemukset työpajoista
  HAASTE: Puutteellinen ymmärrys APIen tarjoamista mahdollisuuksista
  HAASTE: Liiketoimintatarpeen tunnistaminen
  HAASTE: Dokumentaatio ja soveltaminen
  HAASTE: Organisaatioissa ei ole tiekarttaa rajapintojen käytön edistämiseksi
  HAASTE: APIen kehittämisen ja käytön hinta on koettu liian korkeaksi
 3. Verkoston luonti sekä ylläpito, hallinta ja vastuut
 4. Verkoston toiminnan ja rajapintojen kehittämisen rahoitus

Hanke oli poikkisektorillinen ponnistus

Yhteistyöhön saatiin laaja edustus, joka työsti API-periaatteita siten, että ne palvelisivat sekä kansalaisia, julkisen hallinnon toimijoita että hallinnon kanssa yhteistyötä tekeviä yrityksiä ja yhteisöjä.

Kehittämistyötä tehtiin verkostossa, johon osallistui rajapintakehityksestä kiinnostuneita organisaatioita. Käytännössä toiminta oli työpajoihin osallistumista ja periaatteiden kommentointia.

Tarkoituksenmukaisten API-periaattedein määrittely ja käyttöönotto edellyttää sekä rajapintoja tekevien että niitä toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden osallistumista.

Viitekehys yhteentoimivuuden puolesta

Kansalliset API-periaatteet koskevat koko julkista hallintoa. Johtotähtinä kehitystyössä ovat olleet eri toimintojen yhdenmukainen saatavuus ja hyödyntäminen sekä uudelleenkäytettävyys. Periaatteet ovat tärkeä lisä yhteentoimivan digitalisaation edistämiseksi Suomessa.

Periaatteita hyödynnetään julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja rajapintojen kehityksessä. Ne toimivat rajapintakehityksen pitkän aikavälin viitekehyksenä. 

Periaatteilla edistetään julkisen hallinnon 

 • asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, 
 • yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä 
 • laatua  

Kansalliset periaatteet palvelevat myös yrityksiä ja muita ei-julkisia toimijoita, koska ne edistävät standardien syntyä ja edistävät näin datan liikkumista ja yhteentoimivuutta. Siksi kehitystyö panosti laajaan yhteiskehittämiseen. Esimerkiksi yritysten on jatkossa helpompaa kehittää, ylläpitää ja hyödyntää julkishallinnon ohjelmointirajapintoja, kun yksityistä sektoria on kuultu jo periaatteita laadittaessa. 

Käytännön tavoitteet yhteistyölle vuonna 2021 olivat:

 • Erityisesti ohjelmointirajapintoja julkishallinnolle tarjoavat ja toteuttavat sekä julkishallinnon rajapintoja hyödyntävät yritykset työstivät periaatteita ja niiden toimeenpanoa.
 • Kansallisten API-periaatteiden kehitystyöhön osallistui laaja kirjo organisaatioita eri sektoreilta.
 • Tunnistimme ohjelmointirajapintaperiaatteisiin liittyvät riskit eri rooleissa toimivien organisaatioiden näkökulmasta sekä keinot niiden hallintaan. 
 • Kartoitimme mitä API-periaatteiden kehitys-, ylläpito- ja hallintatyön hankintaprosessien kehittäminen edellyttää. 
 • Loimme käytännöt arvioida ohjelmointirajapintoja koskevia periaatteita (myös rajapintakohtaiset yhteiset periaatteeet) ja niiden käytettävyyttä säännöllisesti.