Yksityinen ja julkinen sektori luovat tasokkaita rajapintoja yhdessä
Digitaaliset prosessit

Yksityinen ja julkinen sektori luovat tasokkaita rajapintoja yhdessä

TIEKE ja valtionvarainministeriö ovat edistäneet yhdessä kansallisten API-periaatteiden kehitystyötä Suomessa vuonna 2021. Osana tiedonkeruuta järjestimme 3.12.2021 työpajan Nyt me APItetaan! Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö. Työpajassa pyrimme löytämään keinot ja menetelmät siihen, kuinka yritykset ja julkinen sektori voisivat toimia yhdessä API-standardien kehittämiseksi Suomessa.

Työpajaan osallistui hiukan yli 30 ammattilaista. Osallistujat jaettiin neljään ryhmään, ja jokainen ryhmä keskusteli siitä, kuinka Suomeen saataisiin toimiva verkosto rajapintojen yhteiskehittämistä varten. Tavoitteena on sellainen verkosto, johon sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioiden olisi hyödyllistä ja mielekästä osallistua.

Kussakin ryhmässä käytiin vilkasta keskustelua tehtävänannon teemasta, ja jokaisessa nousi esille paljon eri aiheita. Tässä artikkelissa on kuvattu neljä yleisintä ja koontikeskustelussa tärkeimmiksi todettua teemaa.

Ajattelutavan muutos ja osaamisen kehittäminen

Tällä hetkellä ymmärrys rajapintojen mahdollisuuksista on laajemmassa mittakaavassa heikko. Suomessa tehdään kyllä runsaasti rajapintoja, mutta riittävä ymmärrys rajapintojen hyödyntämisestä liiketoiminnassa puuttuu. Yrityksissä ei tunnisteta mitä säästöjä tai tuloja rajapintojen käyttö voisi tuoda organisaatiossa sisäisissä toiminnoissa, tai tiedetä mitä liiketoimintatarpeita APIt voivat ratkaista. Dataa ei välttämättä osata myöskään hyödyntää tarpeeksi, esimerkiksi yhdistelemällä dataa eri lähteistä uusien palvelujen luomiseksi.

Organisaatiossa ei ole riittävästi osaamista tehdä tai ylläpitää rajapintoja. Tämä koskee sekä teknistä osaamista että toimintaa. Toiminnan puutteet ilmenevät sekä yksittäisten organisaatioiden sisällä että organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Haasteena ei aina ole osaaminen vaan raha- tai henkilöresurssien riittämättömyys. Joskus osaamisvaje näkyy ymmärryksen puutteena siitä, millaista yhteistyötä rajapintojen tekeminen tai ylläpitäminen vaatisi.

Kuinka osaamisen ja ymmärryksen haastetta sitten voitaisiin ratkaista?

Työpajan osallistujien mukaan rajapintojen tarjoamista mahdollisuuksista pitäisi järjestää enemmän neuvontaa ja tiedotusta. He kaipasivat myös lisää tapahtumia rajapintojen kehittämiseksi ja verkostojen luomiseksi dataa tarjoaville ja hyödyntäville organisaatioille. Suomi tarvitsee myös laajemman verkoston tukemaan niitä tahoja, joilla ei ole omia resursseja tai osaamista rajapintakehitykseen. Ne tahot, joilla on osaamista kehittää rajapintoja, voisivat myös tietyissä tapauksissa neuvoa tai auttaa niitä organisaatioita, joilta puuttuu osaamista tai muita resursseja. Yksi ratkaisu olisi kehittää avoimen lähdekoodin rajapinta, jota pienemmät yritykset pystyisivät hyödyntämään omassa palvelukehityksessään.

Kommunikaatio ja oikeiden ihmisten löytäminen

Jotta eri rooleissa toimivat ihmiset (esim. koodarit, myynti, johto) pystyisivät osallistumaan rajapintojen hyödyntämiseen tai kehittämiseen, tulisi heillä olla tälle foorumi. Suomeen tarvitaan verkosto, jossa ammattilaiset voisivat keskustella rajapinnoista yli organisaatio- ja tehtävärajojen.

Rajapintaverkosto voisi järjestää yhteisiä tapaamisia, tapahtumia tai kokoontumisia, joissa voisi keskustella avoimesti esimerkiksi rajapintojen kehittämisestä ja erilaisista mahdollisuuksista, joita APIt liiketoiminnalle tarjoavat.

Suomeen tarvitaan verkosto, jossa ammattilaiset voisivat keskustella rajapinnoista ja kehittää niitä yli organisaatio- ja tehtävärajojen.

Timo Simell
Verkottaja
TIEKE

Toimialakohtaisten tai valtakunnallisten tiekarttojen kehitys

Tiekarttojen eli road mappien tekemistä pitäisi kannustaa. Organisaatioiden olisi hyvä tehdä rajapintoihin liittyvien toimintamallien, liiketoimintatarpeiden ja yhteistoiminnan suunnittelua ja toteuttamista pidemmällä aikajaksolla. Tällä hetkellä rajapintoja tarkastellaan ja kehitetään vahvasti organisaation sisäisistä lähtökohdista katsoen. Vastaavasti niitä ei  kehitetä riittävästi huomioimaan laajemmin useamman organisaation tarpeita tai datan liikkumisen tarpeita organisaation sisäisessä tiedonkulussa.

Toimialakohtaisten tai valtakunnallisten tiekarttojen tekeminen edellyttäisi yhteistä visiota rajapintatavoitteista sekä keinoista niiden saavuttamiseen. Tämä edellyttää avointa ja tasapuolista keskustelua kaikkien osapuolten kesken, riippumatta siitä edustaako puhuja yksityistä tai julkista sektoria.

Rajapintatyöskentelyn läpinäkyvyys, versiointi ja päivitys

Tällä hetkellä rajapintoja kehitetään usein organisaation sisäisenä työnä, eikä kehityksestä välttämättä kerrota avoimesti ulospäin. Toimintamallit eivät ole muovautuneet sellaisiksi, että rajapintojen kehittämisestä ja niiden käyttötarkoituksista tiedotettaisiin jo kehittämisvaiheessa avoimesti.

Rajapintoja tarjoavien organisaatioiden pitäisi kertoa avoimesti rajapintojen kehittämisestä ja tarjota rajapinnat julkisesti nähtäviksi ulkopuolisille tahoille. Katselumahdollisuuksia voi tarjota luomalla esimerkiksi niin sanottuja hiekkalaatikolita rajapintojen kehittäjälle tai datan tarvitsijoille. Lisäksi rajapintoja koskevan dokumentaation pitäisi olla avointa ja joko löydettävissä suoraan organisaation verkkosivuilta tai jaettavissa kaikille kiinnostuneille.

Lue seuraavaksi