Tule mukaan innovoimaan kestävää teknologia-alaa ja torjumaan ilmastonmuutosta
Vastuullisuus

Tule mukaan innovoimaan kestävää teknologia-alaa ja torjumaan ilmastonmuutosta

Kestävän kehityksen mukaisia ICT-palveluita, -tuotteita ja -käyttötapoja organisaatioissa edistävä Green ICT -ekosysteemi aloitti toimintansa 1.6.2022 ja on avoinna kaikille työssään ICT-palveluita kehittäville ja hankkiville.

Ekosysteemi tarjoaa ICT-alan yrityksille kasvu- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Hankkijoille on puolestaan tarjolla menetelmiä kestävyyteen ja kontakteja tuottajiin. Ekosysteemien tärkeyttä teknologiateollisuuden kehittämisessä ovat painottaneet niin Suomen akatemia, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö kuin teollisuuden keskusjärjestötkin. Siksi TIEKE, LUT-yliopisto ja TIVIA ovat muodostamassa Green ICT -ekosysteemiä kestävän ICT-kehityksen edistämiseksi hankkeessaan, jota rahoittaa Uudenmaan liitto EAKR-rahastosta.

Kestävä kehitys on noussut globaalisti merkittäväksi kysymykseksi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Samalla tietoyhteiskuntakehitys on muuttanut niin sosiaalista kuin taloudellista toimintaa lähes kaikilla elämänaloilla. Tämän vuoksi ICT:llä on merkittävä rooli yhteiskuntakehityksen kestävyyden vauhdittamisessa ja rooli jopa 90 % sen ympäristökysymyksistä. Ilmastotavoitteet koskevat luonnollisesti myös ICT-alaa  – lähitulevaisuudessa tuntuvasti, kun ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii järeämpiä vähähiilisyys edellä tehtäviä ratkaisuja. Nykyinen kestävän kehityksen tutkimus suhtautuu käsitteeseen enemmän systeemisenä ominaisuutena kuin tavoitetilana. Tämän vuoksi myös ICT-alalla tulee ottaa järjestelmän suunnittelussa huomioon kestävyys läpileikkaavana periaatteena koko järjestelmän elinkaaren osalta.

Kestävä kehitys, ilmasto, ympäristö ja tietoyhteiskunta

Kansainvälinen yhteisö on pitänyt ilmastonmuutoksen torjuntaa ja muita kestävä kehitys -aiheita esillä jo kauan. YK:n vuosituhattavoitteita seurasivat kestävän kehityksen tavoitteet. Sekä Euroopan unioni että Suomen julkishallinto ovat sitoutuneet sopimuksissaan ja omassa lainsäädännössään edistämään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sopeutumistoimia, kestäviä teknologisia ratkaisuja, luontokadon pysäyttämistä, oikeudenmukaisuutta, reiluutta, vastuullista taloudenpitoa sekä yksilön oikeuksien, vapauksien ja vastuiden edistämistä. Nämä kaikki ovat myös nykytutkimuksen valossa kestävän kehityksen mukaisen suunnittelun avainteemoja.

Tietoyhteiskunnassa ICT läpileikkaa kaikkia sen osa-alueita ja on keskeinen työkalu yhteiskunnallisten toimintojen toteuttamisessa. Etätyö, data, immateriaaliset tuotteet ja palvelut sekä sisällöntuotanto ovat yhä tärkeämmässä asemassa taloudellisessa tuotannossa. Sosiaalinen kanssakäyminen on yhä enemmän teknologiavälitteistä erilaisten internetpalveluiden, kuten deittisovellusten, elektronisten kauppapaikkojen, sosiaalisen median ja älypuhelinten viestintäsovellusten myötä. Ympäristönsuojelu hyödyntää yhä enemmän tietoteknisiä apuvälineitä ja datankeruuta ympäristön tilasta. Digitaalisia ratkaisuja käytetään jo esimerkiksi ilmastonmuutoksen mallinnuksessa, maankäytön suunnittelussa, eliökantojen koon laskennassa ja biodiversiteetin tilan mittaamisessa.

Kestävän ICT:n ekosysteemi yhdistää

Kestävän kehityksen edistämiseksi TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, LUT yliopisto ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry rakentavat Uudenmaan liiton EAKR:n kautta ReactEU-rahoitetussa hankkeessa ekosysteemiä kestävän ICT-kehityksen vauhdittamiseksi. Ekosysteemi on organisaatioverkosto, joka kokoaa informaatioteknologian alan toimijat yhteen edistämään alan kestävyyssiirtymää niin akateemisesta maailmasta, julkishallinnosta, yrityksistä kuin yhdistyksistäkin. Samalla ekosysteemi luo uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön eri tahojen välillä ja fasilitoi keskusteluja intressiryhmien välillä.

Euroopan unionin kaksoissiirtymä luo monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko sisämarkkina-alueelle. TKI-rahoitusta on jaossa ennennäkemättömiä määriä sekä kestävään kehitykseen että ICT-kehitykseen, kuten hiilineutraaliin palvelutuotantoon. Verkostoituminen mahdollistaa myös erilaiset yhteishankkeet niin akatemian ja yritysten kuin yhdistysten kanssa. Julkishankinnat ovat usein isompia hankintoja, joten pk-yritysten pääsy mukaan vaatii usein yhteistyötä monen toimijan kesken. Julkishankintojen pohjustamiseksi tehdään usein markkinavuoropuheluita ja muita vastaavia keskusteluja tuottajien kanssa, joihin ekosysteemin verkosto antaa hyvät mahdollisuudet.

Ekosysteemin missio ja Green ICT:n potentiaali

Ekosysteemillä on kolme pääasiallista tehtävää. Se edistää kestävää ICT-kehitystä, kasvattaa Suomen ICT-alan kilpailukykyä ja lisäksi edistää yhteistyötä liike- ja TKI-toiminnassa. Suomen akatemian mukaan Suomen ICT-alan tärkeimmät kilpailukykytekijät ovat rakenteellisia, kuten koulutus ja osaaminen, infrastruktuurin taso, sekä vähäinen korruptio. Kehittämistä taas tarvitaan etenkin asennoitumisessa yrittäjyyteen, kasvuhalukkuudessa ja kansainvälistymisessä. Tarve ja tuottopotentiaali ilmasto- ja ympäristöystävällisille ratkaisuille on merkittävä ja ekosysteemistä on mahdollista saada yrityksen kasvulle lisää työkaluja.

ICT-alan omat kestävyyshaasteet liittyvät laitteiden elinkaareen ja materiaaleihin, ohjelmistotekniikan ratkaisujen tehottomuuteen sekä kokonaisinfrastruktuurin energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen. Tieto- ja viestintäteknologia vastaa tällä hetkellä eri arvioiden mukaan 4–10 % maailman energiankulutuksesta. Energiankulutuksen arvioidaan kolminkertaistuvan vuosikymmenen loppuun mennessä, joten alan energiansäästön lisääminen on tärkeää. Laitteiden elinkaaret lyhenevät kiihtyvästi kehittyvän teknologian takia, ja ICT-laitteissa käytetään 800–1000 erilaista kemikaalia, joista monet ovat myrkyllisiä kevyt- ja raskasmetalleja, sekä bromi- ja muoviseoksia. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan ohjelmistojen tehontarve kasvaa samalla kun teknologian teho lisääntyy. Näiden ratkaisemisen tuottopotentiaali globaalisti on GeSI-raportin mukaan tuhansia miljardeja dollareita tämän vuosikymmenen aikana.

Suomen vienti saavuttaa Etlan arvioiden mukaan vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneen tason vasta tänä vuonna. Teollisuuden työpaikoista yli 90 % syntyy pk-yrityksiin, joten näiden syntymisen ja kasvun tukeminen on erityisen tärkeää. Kasvua tuottavia innovaatioita ja näiden tuotteistamista voidaan vauhdittaa innovatiivisten julkishankintojen kautta. Kansainvälistyminen on suuremmallekin pk-yritykselle voimavaroja vaativa ponnistus, joskin digitaalisessa liiketoiminnassa se on helpommin toteutettavissa kuin perinteisessä teollisuudessa. Ekosysteemissä esitelläänkin myös keissejä kansainvälistymisestä, kasvutarinoita ja muitakin työkaluja, joiden avulla osallistujat saavat ideoita oman toimintansa edistämiseen.

Ekosysteemin tuleva rakenne

Hahmotelma Green ICT -ekosysteemin tulevasta rakenteesta. Kuva: Larry Abdullai, LUT-yliopisto

Ekosysteemi tulee koostumaan avoimesta informaatioportaalista ja kirjautumisen takana olevasta yhteistyöalustasta. Lisäksi se tuottaa osallistujilleen asiantuntijapalveluita yrityksen ICT-kestävyyden edistämiseen. Pilotoinnin aikana ekosysteemiin rekisteröityminen ja osallistuminen on ilmaista. Sekä pilotointijakson aikana että sen jälkeen jatkokehitetään palvelupalettia ja -alustaa käyttäjiä mahdollisimman tehokkaasti palvelevaksi. Ekosysteemin jäsenille on tarjolla kestävän ja kasvavan ICT-liiketoiminnan kehittämistä varten palveluita, tapahtumia, tietoa, verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksia. 

Avoimessa informaatioportaalissa julkaisemme materiaalia, tietoa ja ilmaisia kehitystyökaluja yrityksen, sen tuotteiden ja tehtävien hankintojen vihertymisen tueksi. Materiaalipankin informaatiosisältöjä tuotetaan TIEKEn ja yhteistyökumppanien, osallistuvien organisaatioiden ja muiden vastaavaa työtä tekevien verkostojen toimesta. Niissä käydään läpi kestävää kehitystä yleisesti, eritoten ICT-kehyksessä, ja esitellään erilaisia jo tuotettuja ratkaisuja esimerkiksi vähäpäästöisistä ICT-ratkaisuista. Työkaluja tuotetaan erilaisissa EAKR-rahoitteisissa Green ICT -hankkeissa. Niiden avulla organisaatiot voivat esimerkiksi arvioida oman kestävän kehityksensä tasoa sekä saada kehittämisideoita toimintansa kestävyyssiirtymään.

Tule mukaan ekosysteemin aloitustapahtumaan ja seuraa hankkeita!

Ekosysteemi rakennetaan yhteistyössä siihen osallistuvien toimijoiden kanssa. Työ alkoi 1.6.2022 järjestettävässä verkkotapahtumassa. Tapahtumassa oli yhteinen osio, jonka jälkeen jakaannuttiin kolmeen keskusteluun, jotka ovat 1) hankinnat, 2) ohjelmistotuotanto ja 3) infrastruktuurit ja laitteet. Keskusteluissa kartoitettiin organisaatioiden tarpeita tulevan ekosysteemin teemoiksi, joiden ympärillä työskentelyä jatketaan. Ekosysteemin luonteen mukaisesti teemat elävät ajassa, ja niitä tarpeen mukaan myös uudistetaan alan kehittymisen myötä. Tulevaisuudessa ekosysteemi jalkautuu myös muihin maakuntiin ja skaalautuu lopulta koko maan laajuiseksi.

Lue seuraavaksi