TuotTo-hankkeella tehokkuutta yrityksen toimintaan
Digitaaliset prosessit

TuotTo-hankkeella tehokkuutta yrityksen toimintaan

TuotTo - Tuottavat toimintamallit -hankkeella pyritään kehittämään pk-yritysten logistisia toimintoja ja työhyvinvointia niin, että ne vastaavat nykyajan haasteisiin. Hankkeessa tarkastellaan yritysten toimintaa eri näkökulmista.

TuotTo-hankkeessa tarkastellaan yritysten toimintaa eri näkökulmista: tietojärjestelmien toimivuudesta ja niiden käytöstä, yritysten sisäisestä ja partnerien välisestä yhteentoimivuudesta, henkilöstön tietoteknisestä ja muusta osaamisesta, työympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta sekä henkilösuhteiden toimivuudesta. Hankkeessa mukana olevat yritykset saavat ”kuntokartoituksen” sekä ohjeita ja ideoita toimintojensa kehittämiseen.

Tukea tietojärjestelmien käyttöön ja hankintaan

Toimivat ja tehokkaat tietojärjestelmät ovat oleellinen osa yrityksen toimivaa logistiikkaa. TuotTo-hankkeessa on havaittu, että monissa yrityksissä järjestelmät vastaavat tarpeita ja niiden käyttö on tehokasta. Toisaalta kaikissa yrityksissä järjestelmät eivät keskustele keskenään, jolloin samat tiedot joudutaan tallentamaan manuaalisesti useampaan järjestelmään. Myös uusien järjestelmien hankinnassa on ongelmia, sillä aina ei osata hankkia tietoa tarpeita vastaavista järjestelmistä.

TuotTo-hanke pyrkiikin antamaan vinkkejä ohjelmistoratkaisuista tai vähintäänkin ominaisuuksista, joita järjestelmän olisi tarpeen sisältää. Myös sähköiseen tiedonsiirtoon yrityksen järjestelmien ja myös partnereiden välillä annetaan opastusta.

Tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien tunnistaminen hyödyttää yritystä

Hankkeessa on havaittu, että henkilöstön tietotekniset valmiudet ovat varsin moninaiset. Samassa yrityksessä yksi työntekijä saattaa käyttää sujuvasti kaikkia järjestelmän toimintoja ja hänen tietotekniset taitonsa ovat varsin monipuoliset, toinen käyttää vain joitakin tärkeimmistä toiminnoista ja kolmas henkilö ei halua koskea koko järjestelmään ja tietotekniset taidotkin ovat puutteelliset.

Jotkut työntekijät ovat varsin valveutuneita sovellusten käyttäjiä. He etsivät internetistä työtään tukevia sovelluksia ja käyttävät kotonaan näitä. He suunnittelevat tuovansa nämä sovellukset yritykseen muidenkin käyttöön, koska näkevät niiden parantavan yrityksen toimintaa ja tehostavan työtä. Toiset henkilöt taas kokevat tietotekniikan olevan ”välttämätön paha”. Joissain yrityksissä myös eri toimipaikkojen välillä on eroja järjestelmien käytössä ja henkilöstön tietoteknisessä osaamisessa. Tällainen luonnollisesti vaikeuttaa toimintaa, koska yhtenäinen käyttö tukee yrityksen sujuvia toimintaprosesseja.

Työnantajien suhtautuminen henkilöstön tietoteknisiin valmiuksiin vaihtelee paljon. Monissa yrityksissä pidetään tärkeänä, että henkilöstöllä on riittävät taidot hyödyntää tietotekniikkaa tarvittavassa laajuudessa. Joissakin yrityksissä tätä ei koeta tarpeellisena, eikä henkilöstön tietoteknisiin taitoihin nähdä tarvetta panostaa.

TuotTo-hankkeen yhteydessä osallistujat tekevät Tiviittori-testin, jonka tuloksena jokainen testin suorittaja saa henkilökohtaisen arvion omista tieto- ja viestintäteknisistä (tvt) taidoistaan. Yrityksen johto saa tuloksista yhteenvedon, jonka perusteella voidaan järjestää tarpeellista koulutusta.

Työympäristöissä on huomattavia eroja

Yritysten työympäristö pyritään usein pitämään siistinä ja työkalut järjestyksessä ja helposti saatavilla. Monissa yrityksissä on kuitenkin vuosien mittaan kertynyt tavaraa, jonka oikea paikka olisi ehkä kaatopaikka eikä epämääräisesti nurkissa tai lattioilla aiheuttaen kaatumisriskin. Joissakin yrityksissä jopa työkalut ovat hukassa ja niiden etsimiseen menee päivittäin työaikaa. Näihin ongelmiin saadaan TuotTo-hankkeen havainnointikierroksen avulla apua ja vinkkejä. TuotTo-hankkeesta saatu palaute voi avata silmät näkemään epäkohtia, jotka voivat olla jopa työturvallisuusriski ja jotka on korjattava pikaisesti. TuotTo-hankkeessa kiinnitetään huomiota myös pelastussuunnitelmien olemassaoloon, lääkekaappien sijaintiin ja sisältöön sekä työtilojen ilmanvaihtoon ja valaistukseen.

Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota

Osallistuvissa yrityksissä ovat johdon ja henkilöstön välit yleensä hyvät. Hyvä työilmapiiri tuntuu vallitsevan ennen kaikkea yrityksissä, joissa on nuori tai nuorekas johto. Jotkut johtajat delegoivat myös hallinnolliset tehtävät päästäkseen itsekin ”sorvin ääreen”. Tällaiset esimiehet herättivät luottamusta työntekijöissä ja nämä kääntyivät mielellään johtajan puoleen erilaisissa ongelmatilanteissa.

Hankkeeseen osallistuvien yritysten joukossa on myös sellaisia, joissa johdon ja työntekijöiden välit voisivat toimia paremminkin. Tällaisiinkin tilanteisiin TuotTo-hanke pyrkii tuomaan ratkaisuja. Usein kyseessä ovat kommunikaatio-ongelmat johdon ja henkilöstön välillä ja sen seurauksena luottamuksellisen ilmapiirin puute.

TuotTo-hanke suosittelee säännöllisten palaverien järjestämistä yrityksen yhteisistä asioista, sillä yleensä henkilöstö haluaa kuulla, miten yrityksellä menee ja mitä uutta on mahdollisesti tulossa omaan työhön, esimerkiksi työkoneiden hankintojen muodossa. Henkilöstön mielestä on hyvä tietää asioista myös heikoissa tilanteissa, kuin olla kokonaan tietämätön.

Kaikki hankkeessa mukana olevat yritykset näkevät, että TuotTo-hankkeesta on heille hyötyä. Hanke on tuonut yrityksiin uusia ajatuksia ja ratkaisuja ongelmiin, joiden kanssa on ehkä painittu jo pitkään ja joihin ei ole jostain syystä löydetty hyvää lähestymistapaa.

Haluatko yrityksesi kuntokartoituksen? Vielä ehdit mukaan TuotTo-hankeeseen

Hanke jatkuu vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti.

Hanke on ESR-tuettu ja siihen osallistuminen on yrityksille edullista, osallistumismaksu on vain 75-500 € yrityksen koosta (liikevaihto ja henkilöstömäärä) riippuen. Lisäksi yritykseltä kuluu 0,5 – 2 henkilötyöpäivää hankkeeseen mukaan tulevaa henkilöä kohti.

Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Jari Saloon tai Heikki Laaksamoon.

Lisätietoja hankkeesta:

Tietoa TuotTo-hankkeesta ja mukanaolevista yrityksistä löytyy verkkosivuilta.

Ota yhteyttä:

  • Jari Salo, jari.salo[at]tieke.fi, 043 820 0936, TIEKE
  • Heikki Laaksamo, heikki.laaksamo[at]tieke.fi, 040 835 0032, TIEKE

 

Lue seuraavaksi