InPromptu-perustaitopaketti

InPromptu-perustaitopaketti

Digitaalisten perustaitojen opintopaketti itseopiskeluun ja digitaitojen neuvontaan tai ohjaukseen.

Digitaitojen osaaminen on elinehto 2020-luvun työelämässä, opinnoissa, järjestö- ja harrastetoiminnassa ja jatkuvasti enemmän myös oman arjen askareiden hoitamisessa. Suomessa on kuitenkin paljon ihmisiä, joiden digitaaliset perustaidot tarvitsevat lisätreeniä ja -tukea. InPromptu-materiaalit auttavat alkuun, sillä niissä perehdytään alusta alkaen esimerkiksi tietokoneen ja älylaitteiden käyttöön, Internetin hyödyntämiseen, tarkoituksenmukaiseen tiedostonhallintaan ja hyviin tietosuojakäytänteisiin.

Osa materiaaleista sopii itseopiskeluun, osa ryhmätyöskentelyyn ja osa molempiin. Olemme laatineet myös räätälöityä materiaalia teille, jotka neuvotte tai ohjaatte toisia digiasioissa.

Materiaalit on tuotettu alun perin InPromptu-hankkeessa, josta löytyy lisätietoa tämän sivun lopusta.

A. InPromptu-materiaaleja itseopiskeluun

Osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun

Selkeä ja kattava tietopaketti digitaalisista perustaidoista. Se antaa perustietoa, joka helpottaa digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöä.

Kirja on jaettu yhteentoista päälukuun. Jokaisesta luvusta löydät aiheeseen liittyvää perustietoa, erilaisten teknologioiden esittelyä sekä linkkejä hyviin lisämateriaaleihin. Löydät matkan varrelta värillisissä laatikoissa olevia vinkkejä ja tehtäviä, joiden avulla voit harjoitella uusia taitojasi.

Klikkaa linkkiä lukeaksesi kirjaa sähköisenä versiona. Jos haluat painetun version kirjasta, ota yhteyttä Mikko Eloholmaan mikko.eloholma@tieke.fi.

Perustason ohjeita digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön

Tutustu InPromptun digiperustaitojen ohjeistuksiin, joita voi lukea ja ladata Google Driven kautta. Ohjeet käsittelevät esimerkiksi seuraavia digitaitoja: 

 • Käyttöjärjestelmän asetukset (Windows 10) 
 • Kannettavan tietokoneen hankinta 
 • Kansalaisen verkkopalvelut 
 • Facebookin asetukset 
 • Digiergonomia 
 • Google-palvelujen yhteiskäyttö 

Webinaaritallenteita digiperustaidoista

Voit katsoa InPromptun digiperustaidot valmennuswebinaareja YouTuben kautta. Valmennuksissa neuvotaan esimerkiksi seuraavissa digitaidoissa:

 • Tietoturva, tietosuoja ja verkon turvallinen käyttö 
 • Ryhmätyöskentely verkossa 
 • Virtuaaliset muistiinpanot, ajanhallintatyökalut ja sähköiset kyselytyökalut 
 • Sosiaalisen median kanavien käyttö  
 • Tekijänoikeudet ja verkosta löytyvän materiaalin käyttö 
 • Yhdistyksessä toimivien digiperustaitojen vahvistaminen 

B. Digitaitojen ohjaajalle tai yhteiseen harjoitteluun

Osaamiskirja digiperustaitojen opiskeluun

Osaamiskirja sopii myös digiperustaitojen kehittämiseen ohjaajan kanssa kahdenkeskisessä neuvonnassa, työpajassa tai opintopiirissä. 

Yhdistyksen huoltokirja

Yhdistyksen huoltokirjan avulla varmistetaan, että tieto yhdistyksen käyttämistä teknologioista on helposti saatavilla. Huoltokirjan on omilla yhdistyksen tiedoilla ja käytännöillä täydennettävä tietopankki, jota voi käyttää myös uusien työntekijöiden tai yhdistysaktiivien perehdytyksen tukena.

Työpajat 

InPromptu-työpajapohjat mahdollistavat tavoitteellisen digiperustaitojen kohentamisen ryhmässä. Yhden työpajan kesto on noin 2 tuntia.

Työpajojen aiheet ovat tietokoneen hankinta, verkkoturvallisuuden ABC, tietosuojan ABC, etäkokous verkossa ja yhdistyksen viestinnän kehittäminen 

Tutustu työpajoihin:

Webinaari- ja ohjemateriaalit digitaitojen ohjaajille

Digiohjauksen polulle on neliosainen webinaaritallenteiden sarja, joka antaa eväitä digiohjaajana kehittymiseen. Webinaaritallenteet materiaaleineen on suunnattu niille, jotka haluaisivat aloittaa digiohjauksen tai saada ohjaukseensa uusia näkökulmia. Valmennusmateriaaleihin tutustuminen ei vaadi aiempaa ohjauskokemusta eikä kehittyneempiä digitaitoja, perustaso riittää! 
 
Webinaariaiheet ovat 1) Digiohjaus ja sen suunnittelu, 2) Toiminta ohjaustilanteessa, 3) Tukimateriaalit ja niiden tuottaminen sekä 4) Ohjauksesta tiedottaminen ja viestintä. 

InPromptun digiperustaitojen ohjeistukset sopivat myös ohjaustilanteisiin.

Digiosaamisen tukimateriaalit syntyivät InPromptu-hankkeessa

InPromptu – tukea digiosaamiseen -hankkeen työskentelyaika oli 1.3.2018 – 31.3.2021. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. InPromptu-hanke toteutettiin TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteistyönä.

Hanke teki paljon yhteistyötä ruohonjuuritason yhdistysten kanssa, pääosin työttömien yhdistysten kanssa. Yhdistysten kanssa kartoitettiin osaamistarpeita, käynnistettiin digiperustaitojen tuen verkostoa ja tuettiin paikallisyhdistyksiä digiosaamisen kehittämisessä lähivalmennuksissa ja webinaareissa.

Tasavertainen osallistuminen yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään edellyttää uusia digitaitoja ja osaamisen päivittämistä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta kehittää osaamistaan koulutusjärjestelmän piirissä eikä osallistua täydennyskoulutuksiin, ja osaamisen digikuilu on vaarassa kasvaa.

Yhdistyksillä on merkittävä rooli lukuisten ihmisten arjessa ja niillä voi olla merkittävä rooli myös kohderyhmiensä digitaitojen edistämisessä. Siksi InPromptu-hankkeessa koottiin valtakunnallinen työttömien yhdistyksen verkosto. Yhdistyksissä toimivien tieto- ja viestintäteknisiä sekä yhteisöllisen työskentelyn taitoja kehitettiin. Verkostoa tuettiin myös yhteisten toimintamallien luomisessa. Kun tiedon ja kokemusten jakamisesta tulee luonteva osa toimintaa, tulee resursseja käytettyä paremmin ja kokemusten jakaminen myös eri yhdistysten kesken helpottuu.

Hanke tunnisti ja kehitti toimivia käytänteitä digiosaamisen kehittämiseksi. InPromptu-materiaalien avulla paikalliset yhdistykset pystyivät järjestämään ja tarjoamaan digitaitojen valmennusta omille kävijöilleen. Yhdistyksissä toimivat henkilöt, kuten luottamushenkilöt ja työntekijät, puolestaan kehittyivät verkkokouluttamisen ja vertaisohjauksen taidoissa ja lisäävät yhdistystoiminnassa tarvittavaa digiosaamistaan.

Selkeät ja käytännönläheiset InPromptu-materiaalit palvelevat perustason digitaitojen opiskelussa myös hankkeen päätyttyä.