EDIFY-EDU-hankkeen tuotokset

Tältä sivulta löydät tietoa ja linkkejä EDIFY-EDU-hankkeen tuloksista ja tuotoksista.

EDIFY-EDU-hankkeessa toteutetaan koulutusohjelma, jonka avulla kehitetään muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia johtamistaitoja erityisesti tasa-arvon, monimuotoisuuden ja inkluusion osalta.

Koulutuksen opetussuunnitelma pohjautuu niin kansainvälisiin viitekehyksiin (LifeComp, EntreComp ja DigComp) kuin hankkeessa toteutettuun laajaan selvitykseen. Irlannissa, Italiassa, Kreikassa, Saksassa ja Suomessa toteutetuissa selvityksissä tuotettiin uutta tietoa ja ymmärrystä EDI-teemoihin tasa-arvon (equality), monimuotoisuuden (diversity) ja inklusiivisuuden (inclusion) nykytilanteesta ja käytännöistä johtamiskoulutuksessa ja työmarkkinoilla. Tuloksista koottiin myös kansainvälinen yhteenvetoraportti.

Suomi: EDI-osaamisen käytännön tarpeet ja toteutuminen koulutustarjonnassa

Maaraportissa havainnollistetaan EDI-osaamisen käytännön tarpeita ja toteutumista Suomen koulutustarjonnassa sekä käsitellään kansallisia työmarkkinaolosuhteita EDI-teemojen näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan sekä perustutkintokursseja että jatkuvan oppimisen kursseja eurooppalaisten viitekehysten (EntreComp, DigiComp ja LifeComp) kautta.

Suomen nykyinen koulutustarjonta kohdistuu seuraaviin osaamisalueisiin: monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkityksen arviointi; monikulttuurisuuden ymmärtäminen; tietoisuus eriarvoisuuden ja tulojakauman syistä ja vaikutuksista sekä ihmisten käyttäytymisen ja johtajuuden periaatteiden soveltaminen. Perustutkintokurssien ja jatkuvan oppimisen kurssien koulutustarjonnoissa havaittiin joitakin eroavaisuuksia. Nykyisessä koulutustarjonnassa todettiin olevan eniten samankaltaisuutta EntreComp- ja Lifecomp-viitekehyksien kanssa.

Termiä EDI ei niinkään käytetä Suomessa. Sen sijaan tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta käsitellään erillisinä tai osittain päällekkäisinä käsitteinä. Suurimmat esteet EDI:n integroimiselle organisaatioihin ovat ajan puute, menetelmien puute sekä organisaatiokulttuuri. EDI-haasteiden ratkaisemisessa tärkeiksi taidoiksi tunnistettiin muun muassa emotionaalinen osaaminen, konfliktien hallinta, kulttuurinen osaaminen, kuunteleminen, proakitiivisuus ja muiden arvostaminen. Havainnot osoittivat tarpeen EDI-periaatteiden ja -vaatimusten sisällyttämiselle organisaatiokulttuuriin. Hyviksi keinoiksi siinä onnistumiseen tunnistettiin psykologisen turvallisuuden tunteen edistäminen ja henkilökohtaisen turvallisen tilan mahdollistaminen. Tiedollisen tietämyksen lisäksi tunnistettiin myös kehollisen ja kokonaisvaltaisen tietämyksen tärkeys.

Suomessa havaitut eroavaisuudet työmarkkinoilla koskivat työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta, sukupuolten välistä palkkaeroa, hoitotehtävien epätasaista jakautumista (esim. vanhempainvapaat) sekä sukupuolten tasa-arvoa yritysten johtotehtävissä.

Suomen maaraportti

Kansainvälinen EDIFY-EDU-raportti

Raportti antaa yleiskuvan EDI-teemoihin liittyvän johtamiskoulutuksen historiasta ja kehityksestä, jäljittämällä sen juuret klassiseen johtamisen teoriaan ja tieteelliseen johtamiseen. Raportissa analysoidaan myös EDI-teemoja opetussuunnitelmissa ja koulutuksissa sekä niiden vaikutuksia työmarkkinoihin ja sukupuoleen. Globalisaatiosta ja liiketoiminnan etenemisestä huolimatta raportin tulokset osoittavat, että EDI-teemoihin liittyvien koulutusten ja johtamiskäytäntöjen välillä on puutteita erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Työmarkkinoilla näkyy edelleen sukupuoleen ja muihin intersektionaalisiin seikkoihin perustuvaa syrjintää. Naisilla on edelleen merkittäviä työllistymisen esteitä, erityisesti johtotehtävissä.

Tulosten perusteella on aika kehittää koulutusta ja toimintaa kohti tasa-arvoisempaa, monimuotoisempaa ja osallistavampaa tulevaisuutta. Selvityksen tuloksia ja viitekehyksiä hyödynnetäänkin, kun EDIFY-EDU-hankkeessa toteutetaan opetussuunnitelma ja koulutuksia, joissa kehitetään mm. johtamisopiskelijoiden ja pk-yritysten johtajien EDI-teemoihin liittyviä taitoja.

EDIFY-EDU-raportti

Selvityksissä hyödynnettiin myös työpajoja ja haastatteluita

Hankemaissa toteutettiin työpajoja ja haastatteluita, jotka keskittyivät monipuolisesti EDI-teemoihin, niihin liittyviin kokemuksiin ja tarpeisiin sekä jo toteutettujen hyvien käytänteiden esiintuomiseen.

Tuloksia hyödynnettiin selvitystyössä, ja niiden avulla saatiin hyvää näkökulmaa mm. maakohtaisiin eroihin ja tarpeisiin.

Haastatteluiden tallenteet Youtubesta


Kaikki hankkeen tavoitteet, tuotokset ja uutiset löytyvät hankkeen kansainvälisiltä verkkosivuilta.

Siirry hankkeen verkkosivuille