GDPR4CHLDRN – Dataskydd inom hobbyverksamhet

GDPR4CHLDRN – Dataskydd inom hobbyverksamhet

Projektet GDPR4CHLDRN förser barn och ungdomar samt deras föräldrar med information om skyddet av personuppgifter och dataskyddsrättigheterna. Inom projektet utvecklar man material riktat till dem och ikoner som förtydligar begrepp i anknytning till dataskyddet. Som stöd för tillämpningen och iakttagandet av dataskyddslagstiftningen kommer det dessutom att skapas olika redskap för de föreningar som arrangerar hobbyverksamhet för barn.

Ett stort antal barn och ungdomar deltar på sin fritid i föreningsverksamheten. Föreningarna behandlar barnens och ungdomarnas personuppgifter vid aktiviteter och evenemang, vilket betyder att de spelar en viktig roll för hur skyddet av barnens och ungdomarnas personuppgifter förverkligas.

Enligt eurobarometern (2019) hade över en tredjedel av ungdomarna i åldern 15–24 år aldrig hört om EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). För att kunna ta hand om skyddet av barnens och ungdomarnas personuppgifter samt handleda dem i frågor kring dataskyddet behöver inte bara barnen och ungdomarna utan också både föräldrarna och de föreningar som arbetar med barn och ungdomar stöd och information. Det är möjligt att på ett naturligt sätt i hobbyverksamheten öka barnens och ungdomarnas förståelse för sina rättigheter och vikten av dataskydd.

De olika föreningarna känner inte alltid till vilken betydelse dataskyddet har och sina egna skyldigheter. Bland annat representanter för ekonomiförvaltningen, tränare och övriga frivilliga hanterar barnens och ungdomarnas personuppgifter. Alla behöver tydliga anvisningar för tillämpning och iakttagande av dataskyddslagstiftningen i sin verksamhet.

Stödmaterial, verkstäder och utbildningar om dataskydd

Syftet med projektet GDPR4CHLDRN är att öka förståelsen för behandlingen av personuppgifter och dataskyddslagstiftningen hos såväl barn, ungdomar och föräldrar som också föreningsaktörer. Avsikten är att skapa informativa ikoner som används för att på ett begripligt sätt kommunicera om dataskydd med barnen och ungdomarna samt deras föräldrar.

För föreningarna kommer dessutom olika praktiska redskap att utvecklas, som stöd för tillämpningen och iakttagandet av dataskyddslagstiftningen i hobbyverksamhetens vardag. Inom ramen för projektet skapar man dessutom kunskapsmärken för föreningarna, vilka kan användas för att identifiera och påvisa kunskaper i dataskydd.

Ungdomar med olika bakgrund, deras föräldrar samt olika slags föreningar som ordnar hobbyverksamhet bjuds in att delta i utvecklandet av projektets material och redskap. Med detta vill man säkerställa att det producerade materialet och redskapen tjänar olika målgrupper på bästa möjliga sätt.

De redskap och material som skapats inom ramen för projektet publiceras på finska, svenska och engelska. De mest centrala materialen översätts också till ryska, estniska, somaliska och arabiska.

Samarbetet med föreningarna spelar en viktig roll

Det som produceras inom ramen för projektet utvecklas och testas i pilotgrupper i verkstäder i samarbete med föreningarna samt genom olika enkäter och intervjuer. De föreningar som deltar i pilotprojektet väljs ut med hjälp av projektets intressentgrupper – Finlands Bollförbund, Finlands Olympiska kommitté och Finlands Scouter.

Intressentgrupperna stöder också projektets kommunikation och sprider meddelanden till medlemsföreningarna. Projektet har också kontakt med de företag som erbjuder föreningarna tjänster i anknytning till exempelvis anmälningar och hantering av medlemsinformation.

Målet för de webbinarier och utbildningar som ordnas inom ramen för projektet är att på nationell nivå öka föreningarnas förståelse för dataskydd. Evenemangen ordnas från och med senhösten 2022. Information om tidpunkterna för webbinarierna och utbildningarna ges på projektets webbplats och i nyhetsbrev.

Finansierat av Europeiska unionen.  De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och upphovsmannen [upphovsmännen] tar ansvar för dessa. Europeiska Unionen eller Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvariga för dessa.