Föräldrar stödjer tillgodoseendet av barn och ungas dataskydd – kunskapen, orosmoment och attityder kartlades med en startenkät

Startenkäten för projektet GDPR4CHLDRN – Dataskydd inom hobbyverksamhet genomfördes i november–december 2022. Enkäten kartlade dataskyddskunskaper och attityder gentemot behandling av personuppgifter av 13–17-åriga barn och unga, deras vårdnadshavare samt föreningar som anordnar hobbyverksamhet. Genom enkäten ville man också få information om de dataskyddsfrågor som målgrupperna särskilt önskar stöd med av projektet.

Vi presenterade enkätens resultat redan i vår föregående artikel, och här fokuserar vi särskilt på svar som föräldrar, vårdnadshavare och andra personer som representerar barn gav på enkäten. Sammanlagt 105 personer i denna målgrupp besvarade enkäten.

En del av föräldrarna har diskuterat dataskydd med sina barn

Ungefär hälften av föräldrarna berättade att de är införstådda med hur deras barns personuppgifter behandlas och känner till deras barns dataskyddsrättigheter. Å andra sidan är det också möjligt att respondenterna var personer som är mer intresserade av dataskydd än genomsnittet och därmed också mer medvetna som vårdnadshavare. Resultatet kan jämföras till exempel med Sitras kartläggning (2021), där 37 % av de finländska 18–64-åriga respondenterna svarade att de inte hade hört om sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen alls eller om de hade hört om dem, hade de inte någon mer ingående kunskap om dem. Det finns mer arbete att göra för att öka medvetenheten om dataskyddsrättigheterna.

29 % av föräldrarna hade inte diskuterat frågor som förknippas med behandling av personuppgifter med sina barn. 33 % av respondenterna svarade att de har diskuterat ämnet med sina barn 1–2 gånger, och 38 % berättade att de har diskuterat ämnet flera gånger eller regelbundet. Ungefär hälften av de 13–17-åriga respondenterna hade inte diskuterat frågor som hänför sig till behandling av personuppgifter med någon under de senaste 12 månaderna. Inte en enda av de unga respondenterna angav att de skulle regelbundet diskutera ämnet.

Barn och unga tillägnar sig inte kunskaper och färdigheter som förknippas med skyddet av personuppgifter av sig själva. Föräldrarna kan utveckla sina barns kunskaper i ämnet genom att ta upp frågor som hänför sig till dataskydd. Daghem, skolor och föreningar som anordnar hobbyverksamhet kan stödja föräldrarna i detta. Om frågan inte diskuteras börjar barn och unga inte nödvändigtvis fundera på dessa frågor eller vet hur man kan använda sina dataskyddsrättigheter.

Önskar du tips för diskussioner om dataskyddsfrågor med ditt barn? Läs mer om ämnet i vår artikel som riktas till föräldrarna med syfte att skapa samtalsunderlag och därmed öka både föräldrarnas och barnens förståelse av dataskydd.

Föräldrarnas tillit till behandlingen av personuppgifter på föreningar som anordnar hobbyverksamhet var varierande

Hälften av föräldrarna svarade att de anser att den förening som tillhandahåller hobbyverksamhet för mitt barn sköter behandlingen av personuppgifterna på en tillräcklig nivå. En tredjedel av respondenterna angav att de inte kan ta ställning till huruvida föreningen sköter behandlingen av personuppgifterna på en tillräcklig nivå. En del av föräldrarna och vårdnadshavarna är alltså osäkra om hur föreningarna behandlar personuppgifter. Detta kan härröra från att den egna kunskapen om ämnet är bristfällig eller att man inte har lyckats informera barn och ungas föräldrar tillräckligt förståeligt och tydligt om behandlingen av personuppgifter.Ungefär hälften av respondenterna angav att de åtminstone i viss mån oroas över behandlingen av personuppgifter på föreningar. 18 % angav att de har kontaktat föreningen för att ställa en fråga som berör behandlingen av personuppgifter. Hos dessa föräldrar har intresset eller den eventuella oron alltså lett till åtgärder för att utreda saken. Andelen personer som ställt frågor om behandlingen av personuppgifter är klart mindre än andelen föräldrar som oroas över det. Man bör komma ihåg att barn och unga och deras föräldrar har alltid rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter. Å andra sidan kan det vara svårt att bedöma huruvida personuppgifterna behandlas adekvat om man inte har tillräcklig kunskap om de krav som förknippas med behandlingen av personuppgifter eller om dataskyddsrättigheterna.

Det framgick av de öppna frågorna i enkäten att föräldrarnas oro handlade bland annat om publiceringen av bilder, videor och andra personuppgifter. Frågor om begäran av samtycke framhölls också i svaren. Hur personuppgifterna förvaras och delas inom föreningarna samt förvaringstiderna och radering av personuppgifterna framstod som en separat helhet i svaren. Enligt svaren är det tidvis oklart för föräldrarna vilka i föreningen som har tillgång till deras barns uppgifter och hur man begränsar åtkomsträttigheterna till exempel när en anställd eller en annan person som deltar i föreningens verksamhet slutar sitt arbete i föreningen.

Föräldrarna ansåg också behandlingen av barn och ungas hälsouppgifter, till exempel uppgifter om sjukdomar eller allergier, är oroande antingen på grund av att uppgifterna behandlas onödigt omfattande eller för att uppgifterna inte är tillgängliga för personer som verkligen skulle behöva dem.

Föräldrar stödjer barn och ungas dataskydd

När föräldrarna frågades om vad de önskar av GDPR4CHLDRN-projektet svarade många att de önskar skriftligt material och utbildning i synnerhet för föreningar som anordnar hobbyverksamhet. Detta är förståeligt i och med att föreningarna är personuppgiftsansvariga när de till exempel behandlar sina medlemmars personuppgifter och ansvarar därmed för lagenligheten av behandlingen av personuppgifter i sin verksamhet.

Även föräldrarna ställs dock inför situationer där de med sina egna handlingar kan stödja tillgodoseendet av dataskyddet av sina barn och andra barn i hobbyverksamheten. En del av föräldrarna berättade att de vet hur de kan påverka sekretessinställningarna för sina barns personuppgifter till exempel i föreningarnas anmälanssystem. En del av respondenterna önskade också tydliga anvisningar om publicering av bilder till exempel på sociala medier när bilderna tagits vid föreningens träningar och barn syns på bilderna. Under GDPR4CHLDRN-projektet produceras skriftliga material både för föreningar och direkt för föräldrarna för att öka deras förståelse om och kunskap i ämnet.

Några föräldrar som besvarat enkäten framhöll i sina öppna svar att barnen bör också i hobbyverksamhet alltid kunna få förståelig information om varför deras personuppgifter behandlas. Under projektet utvecklas bilder som förtydligar begrepp som förknippas med dataskydd så att man kan ge information om behandlingen av personuppgifter på ett sätt som är förståeligt för barn. Diskussioner om dataskyddsfrågor med föräldrarna kan också öka barnens intresse för behandlingen av deras personuppgifter. På detta sätt stödjer det arbete som föräldrarna utför i vardagen tillgodoseendet av barnens dataskydd.