Fem tips för föräldrar: Så här stärker du barnets dataskyddskunskaper och förståelse för dataskydd

Fem tips för föräldrar: Så här stärker du barnets dataskyddskunskaper och förståelse för dataskydd

Barn tar inte automatiskt till sig information och kunskaper om dataskydd. Förutom aktörerna inom småbarnspedagogik, skolan och andra som möter barnen och främjar barnens ärenden spelar också föräldrarna en betydande roll i stärkandet av barnens förståelse och kompetens.

Dataskyddet kan ändå kännas som ett främmande och svårt ämne också för föräldrarna. Då kan det vara svårt att diskutera dataskyddsfrågor och vägleda barnet om exempelvis hur man skyddar sina personuppgifter och utövar sina dataskyddsrättigheter.

Syftet med den här texten, som är riktad till föräldrarna, är att skapa en grund för gemensamma samtal och förbättra både föräldrarnas och barnens förståelse för dataskyddet. Inom ramen för projektet GDPR4CHLDRN – Dataskydd inom hobbyverksamhet kommer ett mera komplett material riktat till föräldrarna att utarbetas och utvecklas i samråd med föräldrar. Varje person som inte fyllt 18 år räknas som barn.

1.    Fundera över vad dataskydd betyder och vad som avses med personuppgifter

Vilka tankar har barnet kring ordet dataskydd? Vet barnet vad personuppgifter är? Fundera på vilka aktörer som samlar in barnets personuppgifter och för vilka ändamål dessa använder barnets personuppgifter. Vilka personuppgifter delar barnet om sig själv och andra? Uppmuntra barnet att överväga innan det ger ut sina uppgifter samt att också iaktta de övrigas integritet när det ger ut uppgifter. Till exempel fotografier och videofilmer som delas på de sociala medierna kan få större spridning än barnet avsåg.

2.    Bekanta er med uppgifterna om behandling av personuppgifter

Bekanta er med dataskyddsbeskrivningarna och användningsvillkoren för de tjänster och applikationer som barnet använder. Vilka uppgifter samlar de personuppgiftsansvariga in och för vad behövs uppgifterna? Är informationen om behandlingen av personuppgifter lättläst? Syftet med informationen är att den registrerade får en övergripande och tydlig bild av den helhet som behandlingen av personuppgifter utgör. Om informationen är transparent skapas också förutsättningar för utövandet av de övriga dataskyddsrättigheterna.

3.    Gå igenom dataskyddsrättigheter och hur man utövar dem

För att ett barn ska kunna utöva sina dataskyddsrättigheter måste barnet veta att de existerar. Gå igenom vad dataskyddsrättigheterna är. Om barnet vill utöva sina dataskyddsrättigheter ska ni lämna in begäran gällande rättigheterna direkt till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter finns ofta på den personuppgiftsansvarigas webbplas. Som regel ska den personuppgiftsansvariga besvara begäran om personuppgifter utan oskäligt dröjsmål och senaste inom en månad efter att begäran presenterades.

4.    Diskutera datasäkerhetet och kontrollera de privata inställningarna

Man kan också själv ofta påverka sannolikheten för dataskyddsintrång och missbruk av personuppgifter genom att agera omsorgsfullt. Fundera exempelvis hur ett bra lösenord ser ut tillsammans med barnet. Berätta för barnet att man inte ska besvara opålitliga meddelanden. Bland annat sådana meddelanden där man ber om koder eller lösenord är opålitliga. Påminn barnet om att det alltid ska logga ut från sitt användarkonto, om inloggningen är gjord på någon annan apparat än den egna. Töm apparater som innehåller personuppgifter när ni tagit dem ur bruk, säljer dem eller överlåter apparaten till någon annan. Sörj också för att apparater och program som används har uppdaterats.

Bekanta er med integritetsinställningarna för de tjänster och applikationer som barnet använder. Vilka uppgifter kan andra se, vilka uppgifter har integritetsinställningar? Vem ser uppgifterna? Hjälp vid behov barnet att ställa in de privata inställningarna. Diskutera hur noggranna ni är med integriteten.

5.    Agera också själv på ett sådant sätt att barnets personuppgifter och integritet skyddas

Att barnets personuppgifter är skyddade är ett samarbete mellan flera olika aktörer. Man kan stöda barnens förståelse för och kunskaper om dataskydd samt tillgodoseendet av skyddet för barnens personuppgifter såväl med fostran som också inom ramen för myndigheternas verksamhet och företagens verksamhetssätt. Det är den personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna som ansvarar för att personuppgifterna behandlas lagenligt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Du kan också som förälder påverka att barnets personuppgifter och integritet är skyddade. Överväg hurdana uppgifter du delar med dig om barnet och för vilket slags publik. Det är skäl att fundera på om det är nödvändigt att dela med sig av uppgifterna och vilka konsekvenserna kan bli av att man delar uppgifterna. Ett bra sätt är att alltid be barnet om tillstånd när du publicerar uppgifter om barnet, om han eller hon är tillräckligt gammal för att förstå vad det betyder. Publicera inte uppgifter som anses vara känsliga gällande barnet.

Författare till artikeln Oona Ojajärvi är överinspektör vid dataombudsmannens byrå och en av de experter som deltar i GDPR4CHLDRN-projektet.

Finansierat av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmännens och upphovsmännen tar ansvar för dessa. Europeiska Unionen eller Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvariga för dessa.