Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushankkeessa vapaan sivistystyön henkilöstöä ja tuntiopettajia perehdytetään koulutusten ja kurssien osaamisperusteiseen sanoittamiseen, oppimistavoitteiden selkeään määrittämiseen, opiskelijan työmäärän ilmaisemiseen opintopistein sekä digitaalisten osaamismerkkien käyttöön osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Koulutuskokonaisuus

Koulutushanke sisältää yhteensä kuuden opintopisteen arvoisen, neljän osion koulutuskokonaisuuden:

 • Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä, 2 op
  • Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää osaamisperusteisuuden määritelmän.
  • Hän ymmärtää arvioinnin tukevan osaamistavoitteita siten, että arviointi toimii oppimisprosessin ohjaajana, jota valitut opetusmenetelmät tukevat.
  • Hän ymmärtää eron osaamisen ja suoritteen välillä.
  • Osallistuja saa perustiedot osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkityksestä ja mahdollisuuksista sekä sähköisestä osaamisen dokumentoinnista.
  • Koulutuksen aikana osallistuja tutustuu myös ePerusteisiin, Koski-tietovarantoon ja Opintopolku. fi-palveluun.

   

  Koulutusosio sisältää ennakkotehtävän, lähi- ja verkko-opetusta, yhteisiä verkkotapaamisia ja itsenäistä työskentelyä.

 • Osaamistavoitteiden määrittely ja arviointiosaaminen, 2 op
  • Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa kuvata koulutuksen ja suunnitella koulutussisällöt osaamisperusteisesti sekä laatia opetussuunnitelman osaamistavoitteista käsin.
  • Hän ymmärtää osaamistavoitteiden yhteyden koulutuksen arviointiin ja osaa rakentaa yhtenäisen kokonaisuuden osaamistavoitteista, opetusmenetelmistä ja arviointikriteereistä.
  • Hän osaa suunnitella koulutukseen liittyvät sisällöt ja tehtävät niin, että osaaminen on arvioitavissa, mitattavissa tai testattavissa.

   

  Koulutusosio sisältää lähi- ja verkko-opetusta, yhteisiä verkkotapaamisia ja itsenäistä työskentelyä.

 • Osaamisen sähköinen dokumentointi, 1 op
  • Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää Koski- ja Opintopolku.fi-palveluiden käyttötarkoituksen ja toimintaperiaatteet.
  • Hän ymmärtää opintopisteytettyjen koulutusten merkityksen Koski-tietovarantoon vietävien koulutusten osalta.
  • Osallistuja osaa suunnitella koulutuksen sisällöt ja siihen liittyvät tehtävät opiskelijan tuntityöhön perustuen, ja näin laskea koulutuksen laajuuden opintopisteinä.
  • Hän osaa verrata ja päivittää oppilaitoksen koulutussuunnitelmia ja -kuvauksia ePerusteiden mukaisiin sisältökuvauksiin.

   

  Koulutusosio sisältää lähi- ja verkko-opetusta, yhteisiä verkkotapaamisia ja itsenäistä työskentelyä.

 • Digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, 1 op
  • Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee osaamismerkkien tuottamiseen, myöntämiseen ja hakemiseen liittyvät järjestelmät.
  • Hän ymmärtää osaamistavoitteiden ja -kriteerien merkityksen osaamismerkkiprosessissa ja hän osaa valita tilanteen mukaan parhaan tavan merkkien myöntämiseen.
  • Koulutuksen aikana osallistuja tuottaa suunnitelman / osaamismerkkistrategian osaamismerkkien käyttöön omassa opetuksessa tai laajemmin osana oman oppilaitoksen toimintaa.

   

  Koulutusosio sisältää lähi- ja verkko-opetusta, yhteisiä verkkotapaamisia ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja ymmärtää oppilaitoskohtaisen osaamisen todentamisen strategisen suunnittelun merkityksen. Koulutus mahdollistaa suunnitelmallisen osaamisen ja toiminnan kehittämisen kohti osaamisperusteista oppimista, arviointikäytäntöjä, digitaalisten osaamismerkkien käyttöönottoa ja aikanaan Koski-tietovarannon hyödyntämistä.

Ruotsinkielinen toteutus

Koulutuksen kaksi osiota tarjotaan myös ruotsiksi:

 • Mot ett digitalt ekosystem av kunnande, 2 sp
  • Efter fortbildningen förstår deltagarna hur kompetensbaserat lärande definieras.
  • Hen inser på vilket sätt valideringen stöder kompetensmålsättningarna så att valideringen styr läroprocessen med stöd av de valda pedagogiska metoderna.
  • Skillnaden mellan kompetens och prestation har blivit klar.
  • Deltagarna får en grundförståelse för valideringens betydelse och potential i inlärningsprocessen samt elektronisk dokumentation av kunnandet.
  • Under fortbildningen bekantar deltagarna sig också med ePeruste, Koski-systemet och Studieinfo.fi­ tjänsten.

   

  Kursens struktur

  • förhandsuppgift
  • närstudiedagar och distansundervisning
  • självständigt arbete
  • nätbaserade diskussions- och feedback-träffar
 • Digitala kompetensmärken som valideringsmetod, 1 sp
  • Efter fortbildningen känner deltagaren till hur man planerar, producerar och delar ut kompetensmärken.
  • Hen förstår vilken roll kompetensmålsättningar och kriterier spelar då man utvecklar kompetensmärken och hen har förmåga att välja den bästa metoden för olika tillfällen.
  • Under fortbildningen skapar varje deltagare också en plan för den egna institutionens kompetensmärken.

   

  Kursens struktur

  • närstudiedag och distansundervisning
  • självständigt arbete
  • sammanlagt

Ruotsinkielisestä toteutuksesta vastaa Bildningsalliansen.

Toteuttajaverkosto

Koulutushanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan 1.5.2020 – 31.12.2021.

TIEKE on koko hankkeen koordinaattori ja koulutusten vastuullinen toteuttaja. Hankekumppaneina ovat Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Lisäksi hankkeen viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Yhteystiedot

 • TIEKE, Merja Sjöblom
 • Suomen Kansanopistoyhdistys, Anni Henricson, anni.henricson[at]kansanopistot.fi
 • Kansalaisopistojen liitto KoL, Viljami Wiirilinna, viljami.wiirilinna[at]kansalaisopistojenliitto.fi
 • Suomen Kesäyliopistot, Tuija Österman, tuija.osterman[at]kesayliopistot.fi
 • Opintokeskus Sivis, Lotta Pakanen, lotta.pakanen[at]ok-sivis.fi
 • Bildningsalliansen, Johanni Larjanko, johanni.larjanko[at]bildningsalliansen.fi