Schematron-palvelun tilausehdot

1.      Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan TIEKE ry:n (jäljempänä “Myyjä”) myymän Schematron-tiedostojen latausoikeuteen (jäljempänä “Palvelu”) rekisteröitymislomakkeessa määritellyn asiakkaan (jäljempänä “Ostaja”) väliseen sitovaan sopimukseen (jäljempänä “Sopimus”).

Palvelun käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palvelua Ostaja hyväksyy nämä Sopimusehdot. Kulloinkin voimassa olevat Sopimusehdot sovat luettavissa Palvelun Myyjän kotisivuilla ja/tai Palvelun myyntisivuilla.

2.      Määritelmät

Palvelu on Myyjän hallinnoima verkkopalvelu, josta Ostaja voi ladata Schematron-tiedostot Schematron-tiedostot (jäljempänä ”Tuote”). 

Tuote sisältää:

  • Finvoice-formaatissa olevien verkkolaskujen testaamiseksi tehty Schematron-tiedoston
  • TeappsXML-formaatissa olevien verkkolaskujen testaamiseksi tehty Schematron-tiedoston.

sekä edellä mainittujen päivitettyjä versioita, ja niihin liittyvää dokumentaatiota.

Tuote on Posti Messaging Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tekemiä tiedostoja, joihin Myyjällä on jälleenmyyntioikeus.

3.      Immateriaalioikeudet ja käyttörajoitukset

Ostaja saa Tuotteisiin ja sen päivitettyihin versioihin ainoastaan käyttöoikeuden.

Tuotteeseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Toimittajalle.

Ostaja ei saa jälleenmyydä Tuotteita. Ostajalla on oikeus käyttää Tuotteita osana omia kaupallisia palveluitansa, joita tarjoaa kolmansille osapuolille.

Myyjä ei saa käyttää Ostajaa referenssinään omissa mainos- ja muissa vastaavissa materiaaleissaan ilman Ostajan kirjallista suostumusta.

4.      Immateriaalioikeuksien loukkaus

Mikäli Ostaja käyttää Tuotteita tämän sopimuksen vastaisesti, vastaa Ostaja siltä osin kolmannen tahon Ostajaan ja/tai Myyjään kohdistuvista kanteista tai vaatimuksista aiheutuvista kustannuksista ja/tai korvauksista, jotka aiheutuvat nimenomaan siitä, että Ostaja on käyttänyt tuotteita tämän sopimuksen vastaisesti ja joille ei olisi perustetta, mikäli Ostaja olisi käyttänyt tuotetta tämän sopimuksen mukaisesti.

5.      Liittymismaksu

Maksamalla Palvelun liittymismaksun 2500 euroa (+ ALV 24%) saa maksaja käyttöoikeuden Palveluun.

6.      Vuosimaksu

Palvelun vuosimaksun maksamisella Ostaja on oikeutettu käyttämään Palvelua kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. Mikäli Palvelun uusi käyttäjä tilaa Palvelun 1.10.-31.12. välisenä aikana, jatkuu Palvelun Ostajan käyttöoikeus Palveluun (näissä tapauksissa) seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Vuosimaksun suuruuden päättää vuosittain Schematron-ohjausryhmä. Ohjausryhmä päättää seuraavan kalenterivuoden vuosimaksun viimeistään 30.11.

Palvelun käytön lopettaminen kesken kalenterivuoden ei oikeuta maksupalautukseen.

7.      Vastuunrajoitukset

Tähän sopimukseen liittyen osapuolet eivät vastaa aiheuttamistaan minkäänlaisista toisen osapuolen epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen liiketulon menetys, liiketoiminnan keskeytys, tiedon ja tiedoston menetys, odotetun säästön tai goodwill-hyödyn menetys ja kolmansien osapuolten vaatimukset, olivatpa ne ennakoitavissa tai eivät). Tätä vastuunrajoitusta ei sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

8.      Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen   

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Mikäli Ostaja ei irtisano sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Palvelua päättymään viimeistään joulukuun 15. päivä, jatkuu Palvelun käyttöoikeus toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan.

Myyjä ilmoittaa mahdollisesta hinnankorotuksesta tai muista Palvelua koskevista muutoksista seuraavalle kalenterivuodelle viimeistään joulukuun 1. päivänä ja laskuttaa tammikuun alussa Palvelun Vuosimaksun Ostajalta.

Myyjän osalta Palvelun sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kk.

Mikäli Ostaja käyttää Tuotteita tämän sopimuksen vastaisesti, eikä Ostaja Myyjän kehotuksesta huolimatta yhden (1) kuukauden sisällä ole korjannut virhettä, on myyjällä oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa.

9.      Tuotteen käyttö sopimuksen päättämisen jälkeen

Ostajalla säilyy käyttöoikeus sopimuksen loppumisen jälkeen, ennen irtisanomisen voimaantuloa lataamiinsa, Tuotteeseen sisältyviin tiedostoihin ja niiden päivitettyihin versioihin.

10.  Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa tämän sopimuksen rikkomisesta mikäli viivästys tai sopimuksen toteuttamisen liittyvä laiminlyönti johtuu osapuolen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta mukaan lukien, seuraavan kuitenkaan rajoittamatta määritelmää, tulipalo, salama, tulva, poikkeuksellisen rajut sääolosuhteet, räjähdys, sota, kansalaislevottomuudet, työmarkkinariidat, polttoaineen tai energian toimitushäiriöt tai katkokset, kolmannen henkilön osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät toimet tai laiminlyönti, valtiovallan tai muun julkisen tai lakiasäätävän viranomaisen toimenpiteet, tarpeellisen verkoston ruuhkautuma tai toimimattomuus, tai olosuhteet jotka johtuvat minkä tahansa valtiovallan tai viranomaisen antamasta laista, asetuksesta, määräyksestä tai ohjeista (“Ylivoimainen este”).

11.  Salassapito

Osapuolet pitävät salassa kaiken toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen tiedon, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tämä sopimus ja sen liitteet, eivätkä luovuta osaakaan siitä kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Tämä salassapitovelvollisuus kattaa missä tahansa muodossa tapahtuvan luottamuksellisen tiedon luovutuksen mukaan lukien mutta ei rajoittuen suullisen, kirjallisen sekä sähköisen tiedonluovutuksen, edellä mainitun kuitenkaan rajoittamatta määritelmää. Salassapitovelvollisuutta tulee noudattaa myös luottamuksellisen tiedon luovutuksessa Osapuolten emo- sekä sisaryhtiöihin nähden.

Salassapitovelvollisuus ei koske tiedon luovuttamista lain tai viranomaisen määräyksen perusteella.

12.  Erimielisyydet

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

13.  Sopimuksen siirto

Ostajalla on oikeus siirtää tämä sopimus Ostaja-konsernin sisällä tai liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siitä Myyjälle kirjallisesti.