@-kort

@-kort

@-kort är till nytta för alla och utgörs också ett lämpligt etappmål till A-kortet. Till @-kortet hör grundläggande färdigheter som behövs i informationssamhället, till exempel användning av apparatur, datahantering, informationssökning och e-post samt grunderna i valfria program. Genom att ta @-kortet får man färdigheter för distansarbete och distansstudier samt för att använda e-tjänster.

@-kort är till nytta för alla och utgörs också ett lämpligt etappmål till A-kortet. Till @-kortet hör grundläggande färdigheter som behövs i informationssamhället, till exempel användning av apparatur, datahantering, informationssökning och e-post samt grunderna i valfria program. Genom att ta @-kortet får man färdigheter för distansarbete och distansstudier samt för att använda e-tjänster.

@-korts struktur

@-kort består av fyra moduler. Den som avlägger @-kort deltar i proven för två moduler som är obligatorista för alla samt väljer åtminstone två moduler efter eget val.

De två moduler som är obligatoriska för alla som avlägger @-kortet är:

 • apparatur och data hantering
 • internet och e-post

De valfria modulerna (åtminstone två) väljer man av följande:

 • ordbehandling
 • kalkylering
 • presentationsgrafik
 • stora datamängder i tabeller
 • bildbehandling
 • nätarbete

Examensfordringarna

Öppna varje modul och exempeluppgift från nedanför meny. Du kan också ladda ner examensfordringarna härifrån (pdf).

 • Apparatur och datahantering

  Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar den grundläggande användningen av den valda operativsystem och grundbegrepp av datahantering.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. Datorns struktur och sammansättning
   • centralenheten
   • enheter för in- och utmatning av data
   • operativsystem och tillämpningsprogram
   • serverdator, arbetsstation, terminaler
  2. Principen för hur en dator fungerar
   • start etappens rutiner
   • operativsystem
   • periferienhet
  3. Hantering av operativsystem
   • arbetsbord
   • tangentbord och mus
   • starta och avsluta program
   • använda flera program samtidigt
   • fönster och ikoner
   • skapa genvägar
   • använda menyer och verktygsrutor
  4. Kontrollpanelens kännedom
   • musen, skrivaren, bildskärmen och hantering av datum och tid
  5. Användning av tillbehörsprogrammen
   • kalkylator, textredigerare, ritprogram
  6. Användning av urklipp
   • flytta och kopiera information från ett program till ett annat
   • kapande av fönster (print screen –funktionen)
  7. Hantering av mappar
   • skapa och ta bort
   • kopiera och flytta
   • ändra namnet
  8. Hantering av filer och deras egenskaper
   • öppna och stänga
   • skapa och spara i rätt filformat, på rätt ställe
   • spara med nytt namn
   • flyttning, kopiering och radering
   • utskrivning
   • egenskaper: skapad, ändrad, använd, typ, plats, storlek
   • identifiering av de vanligaste filnamnstilläggen och filtyperna
   • komprimera och expandera filer
  9. Lagringsmedia
   • till exempel hårddisk, CD, DVD, USB, nätenheter
  10. Förstående av egen dator och nätmiljön
   • datahantering på egna datorn och på servern
   • antalet objekt sortering
   • programmens versionsnummer
   • storleken av ledigt diskutrymme
   • systemverktygens betydelse t.ex. hårddiskens hälsa samt defragmentering av disken
   • användning av papperskorgen, återställning av raderade filer
   • behärska situationer då datorn eller programmen hänge sig
   • byta användare, utloggning och återstartning av datorn
   • sökning
  11. Datasäkerhet
   • förståelse av säkerhet av den egna datorn och nätmiljön
   • lösenord, bra lösenord
   • virusskydd och skadeprogram
   • brandmurens betydelse
   • säkerhetskopiering
  12. Grundbegrepp av informationsnät
   • internet, intranät, extranät
   • lokala nät
   • telekommunikationsnät
 • Internet och e-post

  Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna i elektronisk kommunikation. Han/hon behärskar grunderna i det webbläsare och e-post program han/hon valt. Han/hor har också baskunskaper i datahantering och användning av webbtjänster.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. E-post
   • mottagare, kopia, hemlig kopia
   • strukturen: rubrikfälten, meddelandetext, signatur
   • ta emot och översända ett meddelande
   • svara på och vidarebefordra ett meddelande
   • utskrift av meddelande
   • radering av e-post samt återställning av raderade e-post
   • skräppost
  2. Bifogade filerskicka och ta emot
   • spara
   • filens typ, storlek och andra egenskaper
   • filens granskning för virus
  3. Hantering av e-postmeddelanden
   • att skapa och namnge en mapp
   • flytta ett meddelande till en given mapp
   • sortera meddelanden
   • adressbok (enskild kontakt, distributionslista eller grupp)
   • sökfunktionen
  4. Öppna en webbsida utgående från dess webbadress
  5. Datasäkerhet
   • virusskydd, skadeprogram
   • meningen med brandmuren
   • cookie-filer
   • sparande av användarnamn och lösenord
   • privatsurfning
  6. Inställningar av webbläsare
   • startsidans förändring
   • popup-fönster
   • borttagning av cacheminnet och webbläsarhistorik
  7. Nätetikett
  8. Kopiering och/eller sparande data från Internet
   • kopiering av URL adress
   • kopiering eller sparande av text från webbsidan
   • kopiering eller sparande av bild från webb
  9. Upphovsrätt på Internet
   • användning av källor
   • plagiering
  10. Söktjänster på Internet
   • sökmotorer, databaser, lexikon
   • värdering av sökresultaten
   • olika söktekniker (frisökning, söktekniker och -strategier)
  11. Användning av nättjänster
   • registrering till användare
   • villkor för webbtjänster
   • registerbeskrivning
   • användning av skyddade sidor
  12. Användning av social media
   • identifiering av tjänster
   • registrering till användare
   • datasäkerhet och dataskydd
   • integritetsskydd
  13. E-tjänster
   • basfakta för elektronisk handel
   • registreringens betydelse
   • formulär och tjänster
  14. Utskrivning
   • utskrivning av en webbsida eller markerad text från en webbsida
   • utskriftsinställningar och förhandsgranskning
  15. Favoriter/bokmärken
  16. Sökfunktionen
  17. Hjälpfunktionen
 • Ordbehandling

  Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna i det ordbehandlingsprogram han/hon valt. Han/hon kan producera och redigera dokumenten som följas principen av dokumentstandarden.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. Öppna och stänga ett dokument
  2. Skriva och redigera text
   • radbytning, styckebytning, sidabytning
   • infognings- och överskrivningsläge
   • olika skärmlägen
  3. Spara ett dokument
   • under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat
   • under nytt namn, på ny plats
  4. Operationer med textblock
   • markera
   • kopiera och flytta text inom ett dokument och från ett dokument till ett annat
  5. Foga text från andra källor
   • foga alternativ
  6. Teckenformatering
   • ändra teckensnitt och teckenstorlek
   • ändra skiftläge (EXEMPEL -> exempel)
  7. Teckenstilar och -effekter
   • kursivering, fetstil, understrykning
   • ändring av färg
   • upphöjt och nedsänkt index
   • borttagning av automatiska länkar
  8. Infogning av tecken
   • t.ex. @, ©, ®
  9. Inställningar
   • de viktigaste principerna för dokumentstandarden
   • granskning och ändring av marginalerna, ändring av pappersorienteringen
   • tabbar
   • användning av olika slags indrag t.ex. hängande indrag
   • justering
   • ändring av radavståndet
   • sidhuvud och sidfot
   • datering
   • sidbrytning, hård sidbrytning
   • sidnumrering och totala antalet sidor
  10. Språkvård
   • stavningskontroll
   • avstavning
  11. Användning av tabeller
   • skapa tabell
   • rader och kolumner
   • skriva in och redigera data
   • formatering
  12. Punktlistor och numrering
  13. Infoga en bild
   • från ett bildbibliotek eller en bildfil
   • kopiera och flytta
   • ändra storleken
   • textens radalternativ i proportion med bilden
  14. Utskrift
   • markering av utskriftsområdet
   • förhandsgranskning
   • anpassa utskriften
   • utskrivningen
  15. Publicering i PDF-format
  16. Sök/ersätt -funktionen
  17. Hjälpfunktionen
 • Kalkylering

  Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna i det kalkylprogram han/hon valt.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. Öppna och stänga en arbetsbok
  2. Mata in data
   • skriva tal
   • skriva text
   • serier
  3. Spara arbetsbok
   • under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat
   • under nytt namn, på ny plats
  4. Operationer med cellområden
   • markera
   • kopiera och flytta data inom en fil och från en arbetsbok till en annan
  5. Beräkningar
   • grund beräkningsformler utgående från en kalkylmall (addition, subtraktion, multiplikation och division)
   • grundfunktioner (summa, medeltal, min, max)
   • hänvisning till celler, rak och relativ
   • räkning från flera olika kalkylblad
   • kopiering och flyttning av formler och funktioner
  6. Formatering av tabeller
   • infoga och ta bort rader och kolumner
   • storleksändra rader och kolumner
  7. Formatering av cell
   • talformatering
   • formatering av fonter
   • justeringar
   • kantlinjerna och bakgrundsfärgerna
  8. Sortering
  9. Diagram
   • skapa ett diagram över angivet data
   • grund diagramtyper
   • diagrammets rubriker och förklaringar
  10. Hantering av kalkylblad
   • tilläggning, radering, flyttning och kopiering, namngivning
   • markera flera kalkylblad som en grupp
  11. Dokumentinställningar och utskrifter
   • pappersorientering, anpassning på sidan, sidbyte
   • marginaler
   • sidhuvud och sidfot
   • utskrivning av rutfält
   • upprepande rad- och kolumnrubriker i en stor tavla
   • utskrivning av rad- och kolumnrubriker
   • markering av utskriftsområde
   • förhandsgranskning
   • utskrivning
  12. Spara fil i PDF-format
  13. Sök/ersätt -funktionen
  14. Hjälpfunktionen
 • Presentationgrafik

  Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna i det presentationsgrafiksprogram han/hon valt.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. Öppna och stänga en fil
  2. Spara en presentation
   • under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat
  3. Att börja en presentation
   • inställningar för en sida
   • användning och byte av en formgivningsmall (bilddesign)
   • bildlayout
   • betraktande och redigerande av presentationen under olika lägen
  4. Redigering av en presentation
   • byte av bakgrundsfärg
   • lägga till eller radera diabilder
   • byte av diabildernas ordning
   • kopiering av en diabild från en annan presentation
  5. Hantering av text
   • teckenformatera: teckensnitt, storlek, stil, färg
   • punktlista, listtecken, indragsnivåer
   • kopiera text från ett annat dokument
  6. Ritning
   • ritobjekt
   • fyllningsfärg, konturer
  7. Hantering av bilder
   • infogning av en bild från ett bildbibliotek eller en fil
   • redigera en bild (storlek, plats, färg, konturer)
   • markera, klippa ut, kopiera, klistra in
  8. Hantering av objekt
   • markering, flyttning och kopiering
   • gruppera, dela upp grupp
   • rotera, vända
   • ordning: placera fram, placera bak
   • skapande och redigerande av olika diagram
  9. Permanenta element
   • formgivningsmallarnas betydelse
   • sidhuvud och sidfot
  10. Presentation på bildskärmen eller dataprojektor
   • flytande användning av presentationen
   • effektfullt byte av diabilderna
   • koppla datorn till dataprojektorn
   • öppnande av hyperlänkar och media klipp och sedan tillbaka till presentationen
  11. Utskrift
   • alternativ för utskrift
   • sidans inställningar
   • inställningar för utskrift
  12. Spara fil i PDF-format
  13. Sök/ersätt -funktionen
  14. Hjälpfunktionen
 • Stora datamängder i tabeller

  Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar databasegenskaperna i det kalkylprogram han/hon valt.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. Öppna och stänga en arbetsbok
  2. Hantering av en fil
   • öppna och stänga
   • spara under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat
   • spara filen med nytt namn på ett nytt ställe
  3. Hantering av kalkylblad
   • skapande, kopiering, namngivning på nytt
  4. Hantering av tabeller
   • cellformat (text, tal)
   • fältens logiska ordning
   • hantering av rader och kolumner
  5. Underhållning av data
   • mata in eller ändra data
   • infoga eller radera poster
   • antal av poster
   • bläddring och sökning efter data
   • sortering av data
  6. Hämtning och urval av information
   • val av tabeller och fält för urval av information
   • dölja och visa kolumner
   • filtrering och sortering av data
   • kopiering av resultatet och sparande
  7. Mellansumman
  8. Utskriftsinställningar och utskrift
   • pappersorientering, riktning, anpassning på sidan, sidbyte
   • kanter
   • sidhuvud och sidfot
   • utskrivning av rutfält
   • upprepande rad- och kolumnrubriker i en stor tavla
   • utskrivning av rad- och kolumnrubriker
   • markering av utskriftsområde
   • förhandsgranskning
  9. Sök/ersätt -funktionen
  10. Hjälpfunktionen
 • Bildbehandling

  Studeranden visar att han/hon handlar självständigt användningen av digitalkamera och kan flytta bil från kameran till datorn. Han/hon kan redigera bilder i bildbehandlingsprogram. Studeranden behärskar grunderna i det bildbehandlingsprogram han/hon valt och förstår olika syften med bilder.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. Öppning och stängning av bildfiler
  2. Digitala bilder
   • digitalkameran, dess egenskaper och funktioner
   • digitalfotografering
   • flytta bild från kameran till datorn
   • importera bild från andra program
   • bildernas upphovsrätt och deras nyttjanderätt
  3. Bildförändring till digital form
   • skanning
  4. Grunderna i digital bildbehandling
   • grund verktyg för bildbehandling
   • räta ut och beskära bilder
   • röda-ögon-funktion
   • ändra storlek och resolution på bilden
  5. Bildredigering
   • välja och ändra färg
   • korrigera ljushet och kontrast
   • korrigera färgnyanser
   • ändra färg t.ex. neutralt grått, rgb
   • transparens
   • skärpa upp en bild
   • ta bort repor och fläckar
   • ändra perspektiv: diagonala linjer
   • lägga till och ändra text
   • förstå lagernas betydelse i bildbehandlingsprocessen
   • kopiera ett lager
  6. Spara en bild
   • med rätt namn och på rätt ställe
   • programs eget sparformat
   • olika bildformat: jpg, tif, gif, png
   • alternativa utskrifter: pdf, pappersutskrifter
 • Nätarbete

  Studeranden visar att han/hon behärskar arbete och e-lärande över nät och exploaterar informationsteknik förståndigt. Han/hon också förstår meningen av publiceringsprogram och hur man underhåller webbsidor. Han/hor kan arbeta samhällelig och använda social media naturligt och tryggt.

  Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

  Examensgrunderna

  1. Möten på nätet, olika situationer
   • att använda olika apparater i främmande teknisk miljö
   • att använda nät (wlan, mobilnät, lokalnät) i främmande miljöer
   • att förutse problemsituationer
  2. Nätbaserat samarbete och sociala median som stöd för arbete och studier
   • snabbmeddelandeprogram
   • nätbaserat samarbete (t.ex. wikipedian, bloggar, mikrobloggar, diskussionsforum, bokmärken, rss-flöden)
   • nätverksbildning
   • virtuella världar
   • läroplattformar
   • olika informationssökningstekniker samt utvärdering av sökningsresultaten
   • växelverkan på nätet
   • spridning av information
   • nätetikett
  3. Ergonomi i distansarbete
   • tidshantering och självledarskap
  4. Nätpublicering ur företagets synvinkel
   • intranät, ekstranet, internet
   • att underhålla webbsidorna med hjälp av publiceringsprogram
   • grundläggande av HTML-språket
   • datasäkerhet
  5. Växelverkan i nätet
   • synkronisk och asynkronisk kommunikation
   • medvetande
   • uppmärksamhet
   • autentisk
   • konfidens
   • nätidentitet, rykte, offentlighet, privat, risker
  6. Att skapa, dela och presentera information i nätet
   • studiemöjligheter i internet, dess för- och nackdelar
   • välj rätt filtyp samt storlek
   • upphovsrätt och uttnytjanderätt
   • datasäkerhet och dataskydd
   • spår som användaren lämnar i internet
   • dela information i lokala nätverk samt internet
   • flytta information till nätet från olika lagringsmedia
   • presentation av information till olika publiker (olika allmänhet, olika lärande, olika möjligheter)

Yrkesproven

Modulerna avläggs en åt gången i valfri ordning. Tillåten tidsåtgång för varje prov är 45 minuter.

Yrkesprovet är examinationsformen för alla moduler. Vid examinationstillfället får man använda anteckningar och handböcker. Varje prov innehåller