Digi Teachers harjaannuttaa eurooppalaisia opettajia digitaalisten työkalujen käytössä pedagogisesti fiksusti
Digikyvykkyys

Kuva: Adobe Stock

Digi Teachers harjaannuttaa eurooppalaisia opettajia digitaalisten työkalujen käytössä pedagogisesti fiksusti

Alkukyselyiden siivittämänä Digi Teachers -hanke etenee koulutuksen pilotointiin ja työkalupakin rakentamiseen. Perustan tarjoaa kyselyn tulokset ja DigCompEdu-viitekehyksen yhdistävä opetussuunnitelma, jonka työstämisessä TIEKEllä on ollut keskeinen rooli.

Digi Teachers Working Online on useiden eurooppalaisten organisaatioiden yhteishanke, joka edistää erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien ja ohjaajien osaamista digitaalisten työkalujen ja teknologioiden käytössä ja erityisesti niin hyödyntämisessä pedagogisesti fiksulla tavalla. Projektin taustalla vaikuttavat COVID-19-pandemian tuomat haasteet ja siirtyminen verkkopohjaiseen koulutukseen, mikä nosti esiin kiireellisen tarpeen vahvistaa myös erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelevien opettajien ja ohjaajien digiosaamista.  

Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen projektin tavoitteisiin sekä jo saavutettuihin että odotettavissa oleviin tuotoksiin.

Ammatillinen koulutus digiosallisuuden edistäjänä

Digi Teachers -projektin yhtenä tärkeänä lähtökohtana oli ammatillisen koulutuksen tunnistaminen arvokkaana tilaisuutena parantaa heikommassa asemassa olevien ryhmien digitaalisia taitoja ja edistää sosiaalista osallisuutta.

Jotta tämä toteutuu, opetushenkilökunnan on oltava riittävän harjaantunutta digitaalisten työkalujen ja teknologioiden käytössä ylipäätään ja erityisesti niiden hyödyntämisessä pedagogisesti fiksulla tavalla niin verkossa kuin hybridiopetuksessa.

Näistä asetelmista käynnistyi viiden osallistujamaan – Belgian, Espanjan, Italian, Saksan ja Suomen – yhteistyö Erasmus+ -hankkeessa, jota koordinoin suomalainen Live-säätiö.

Eurooppalaisten DigComp- ja DigCompEdu -viitekehysten pohjalta edeten

Luonteva lähtökohta eurooppalaiselle yhteistyölle on jo vuosien ajan tehty työ osaamistavoitteita määrittelevien viitekehysten parissa.

Eurooppalaisessa digitaalisen osaamisen DigComp-viitekehyksessä tunnistetaan, että on tärkeää varustaa kansalaiset digitaalisilla perustaidoilla. Viitekehyksessä on määritelty digitaalisten taitojen keskeiset osatekijät viidellä osa-alueella, joita ovat digitaalinen tietojekäsittely, viestintä ja yhteistyö, digitaalisen sisällön luominen, turvallisuus ja ongelmanratkaisu. DigComp toimii siis viitekehyksenä, jolla parannetaan yksilöiden digitaalisia taitoja, joita tarvitaan opiskelussa, työssä ja osana yhteiskunnan toimintaan osallistumista.

DigComp-viitekehyksen pohjalta Euroopan komission tutkimuskeskus Joint Research Centre kehitti DigCompEdu-kehyksen, joka puolestaan keskittyy digitaalisiin taitoihin, joita opettajat ja kouluttajat tarvitsevat integroidakseen teknologian tehokkaasti pedagogisiin käytäntöihinsä.

Digi Teachers Working Online -hanke on linjassa DigCompin ja DigCompEdun tavoitteiden kanssa. Sen tavoitteena on parantaa niemenomaan erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien ja ohjaajien taitoja, joskin tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin.

Keskeiset osaamisalueet opettajille suunnatun alkukartoituksen perusteella

Hankkeen alussa toteutettu kartoitus antoi arvokasta tietoa niistä digitaalisista ja pedagogisista taidoista, joita osallistuvien organisaatioiden opettajat ja ohjaajat tarvitsevat verkko- ja hybridiopetuksen toteuttamisessa.

Tulokset syvensivät ymmärrystä niistä keskeisistä alueista, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota tässä projektissa ja sen kohderyhmässä:

 1. Digitaaliset resurssit
  • Digitaalisten resurssien valitseminen
  • Digitaalisten resurssien luominen ja muokkaaminen
  • Digitaalisten resurssien hallinta, suojaaminen ja jakaminen
 2. Opetus ja oppiminen
  • Opetus
  • Ohjaus
  • Yhteistoiminnallinen oppiminen
  • Itseohjautuva oppiminen
 3. Oppijoiden vahvistaminen
  • Saavutettavuus ja inklusiivisuus
  • Eriyttäminen ja henkilökohtaistaminen
  • Oppijoiden osallistaminen ja aktivointi

Mitä odottaa seuraavaksi Digi Teachers -projektilta

Projektin opetussuunnitelman kehittäminen, koulutus ja sen pilotointi on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin tarpeisiin. Työn alla ja luvassa myöhemmin on:

 1. Opetussuunnitelma ja osaamismerkit: Kyselyn tulosten ja DigCompEdu-viitekehyksen pohjalta opettajien tarvitsemien digipedagogisten kompetenssien kuvauta kehitetään edelleen. Lisäksi luodaan digipedagogisten taitojen osaamismerkkien malli ja yksi osaamismerkeistä samalla lisäten osallistujien perustietoutta osaamismerkeistä.
 2. Koulutus: Opettajille ja ohjaajille suunnattu koulutus suunnitellaan opetussuunnitelman pohjalta. Tämä kurssi keskittyy verkkopedagogiikkaan ja ottaa huomioon oppijoiden erityistarpeet.
 3. Pilotointi: Koulutusta pilotoidaan osallistuvissa organisaatioissa Italiassa, Saksassa, Suomessa ja Espanjassa, mikä mahdollistaa koulutuksen muokkaamisen palautteiden perusteella.
 4. Työkalupakki: Projektin tulokset ja tuotokset ohjeistuksineen kootaan työkalupakkiin, joka palvelee niiden hyödyntämistä myös jatkossa.

Tarjoamalla opettajille tarvittavat työkalut ja taidot Digi Teachers Working Online -projekti tukee inklusiivisen ja teknologisesti mielekkään oppimisympäristön luomisessa.

Seuraa hankesivua ja pysy kuulolla tulevista tuloksista ja päivityksistä!

Lue seuraavaksi