Vanhemmat tukemassa lasten ja nuorten tietosuojan toteutumista – alkukyselyssä kartoitettiin osaamista, huolia ja asenteita
Digikyvykkyys

Vanhemmat tukemassa lasten ja nuorten tietosuojan toteutumista – alkukyselyssä kartoitettiin osaamista, huolia ja asenteita

Hankkeen GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa alkukysely toteutettiin marras–joulukuussa 2022. Kyselyssä kartoitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa sekä harrastustoimintaa järjestävien yhdistysten tietosuojaosaamista ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä asenteita. Lisäksi kyselyssä tavoiteltiin tietoa siitä, mihin tietosuojakysymyksiin kohderyhmät toivoisivat erityisesti tukea hankkeelta.

Esittelimme kyselyn tuloksia jo aiemmassa artikkelissamme, ja tässä kirjoituksessa keskitymme erityisesti vanhempien, huoltajien tai muiden lasten edustajien alkukyselyssä antamiin vastauksiin. Tältä hankkeen kohderyhmältä saatiin kyselyyn yhteensä 105 vastausta.

Osa vanhemmista avannut keskustelua tietosuojasta lastensa kanssa

Noin puolet vastanneista vanhemmista kertoi ymmärtävänsä, miten heidän lastensa henkilötietoja käsitellään ja tuntevansa lastensa tietosuojaoikeudet. Vastaajiksi on toisaalta saattanut valikoitua tietosuojasta keskimääräistä kiinnostuneempia ja siten myös tietoisempia huoltajia. Tulosta voi verrata esimerkiksi Sitran (2021) kartoitukseen, jossa suomalaisista 18–64-vuotiaista vastaajista 37 % ilmoitti, että he eivät olleet lainkaan kuulleet tietosuoja-asetuksen antamista oikeuksista tai että he olivat kuulleet niistä, mutta eivät tunne niitä tarkemmin. Työtä tietoisuuden lisäämiseksi riittää vielä.

29 % vanhemmista ei ollut keskustellut lastensa kanssa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä. 33 % vastaajista kertoi keskustelleensa lastensa kanssa 1–2 kertaa, ja 38 % kertoi keskustelleensa aiheesta useita kertoja tai säännöllisesti. 13–17-vuotiaista kyselyyn vastanneista noin puolet ei ollut keskustellut kenenkään kanssa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista viimeisen vuoden aikana. Yksikään vastannut lapsi tai nuori ei ilmoittanut keskustelevansa asiasta säännöllisesti.

Lapset ja nuoret eivät omaksu henkilötietojen suojaan liittyviä tietoja ja taitoja itsestään. Vanhemmat voivat kehittää lastensa taitoja ottamalla tietosuojaan liittyviä kysymyksiä puheeksi. Päiväkodit, koulut ja harrastusseurat voivat tukea vanhempia tässä tehtävässä. Ilman keskustelun avaamista lapset ja nuoret eivät välttämättä herää pohtimaan asioita itsenäisesti tai osaa käyttää tietosuojaoikeuksiaan.

Kaipaatko vinkkejä tietosuoja-aiheisiin keskusteluihin lapsesi kanssa? Lue lisää aiheesta vanhemmille suunnatusta artikkelista, jonka tarkoitus on luoda pohjaa yhteisille keskusteluille sekä näin lisätä niin vanhempien kuin lasten ymmärrystä tietosuojasta.

Vanhemmat luottivat vaihtelevasti henkilötietojen käsittelyyn harrastustoiminnassa

Puolet kyselyyn vastanneista vanhemmista koki, että heidän lapselleen harrastustoimintaa tarjoava yhdistys huolehtii riittävällä tasolla henkilötietojen käsittelystä. Kolmannes vastaajista totesi, että ei osaa ottaa kantaa siihen, huolehtiiko yhdistys riittävissä määrin henkilötietojen käsittelystä. Yhdistysten henkilötietojen käsittelystä on vanhempien ja huoltajien keskuudessa siis myös epätietoisuutta. Epätietoisuus voi johtua esimerkiksi oman perehtyneisyyden puutteesta tai siitä, että henkilötietojen käsittelystä ei ole onnistuttu viestimään lasten ja nuorten vanhemmille ymmärrettävästi ja selkeästi.


Noin puolet vastaajista ilmoitti olevansa ainakin jossain määrin huolissaan henkilötietojen käsittelystä yhdistyksessä. 18 % ilmoitti, että on ollut yhteydessä yhdistykseen kysyäkseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä asiasta. Näillä vanhemmilla kiinnostus tai mahdollinen huolestuneisuus oli siis kanavoitunut myös toiminnaksi asian selvittämiseksi. Henkilötietojen käsittelystä kysyneiden osuus on selvästi pienempi kuin huolestuneiden vanhempien osuus. Tulee muistaa, että lapsilla ja nuorilla sekä heidän vanhemmillaan on aina oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Toisaalta henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuden arvioiminen saattaa olla vaikeaa, jos henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vaatimuksista tai tietosuojaoikeuksista ei ole riittävästi tietoa.

Kyselyn avoimista vastauksista selvisi, että vanhempien huoli kohdistui muun muassa valokuvien, videoiden ja muiden henkilötietojen julkaisuun. Myös suostumuksen pyytämiseen liittyviä seikkoja tuotiin vastauksissa esille. Omana kokonaisuutena vastauksissa nousi esiin henkilötietojen säilyttäminen ja jakaminen yhdistyksen sisällä sekä henkilötietojen säilytysajat ja poistaminen. Vanhemmille on vastausten pohjalta välillä epäselvää se, kenellä kaikilla yhdistyksen sisällä on pääsy heidän lastensa tietoihin, ja miten käyttöoikeuksien rajoittamisesta huolehditaan esimerkiksi silloin, jos työntekijä tai muu yhdistyksen toiminnassa mukana oleva henkilö lopettaa työskentelyn yhdistyksessä.

Vanhemmat kokivat myös, että lasten ja nuorten terveystietojen, kuten sairauksiin tai allergioihin liittyvien tietojen käsittely huolestuttaa joko tarpeettoman laajan käsittelyn vuoksi tai siksi, että tiedot eivät ole saatavilla niitä todella tarvitseville.

Vanhemmat tukemassa lasten ja nuorten tietosuojaa

Kun vanhemmilta kysyttiin toiveita GDPR4CHLDRN-hankkeelle, monet toivoivat kirjallisia materiaaleja ja perehdytystä erityisesti harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille. Tämä on ymmärrettävää, koska yhdistykset toimivat rekisterinpitäjinä käsitellessään esimerkiksi jäseniensä henkilötietoja ja ovat rekisterinpitäjinä vastuussa toiminnassaan tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Myös vanhemmat kohtaavat kuitenkin tilanteita, joissa he voivat omalla toiminnallaan tukea lastensa tai muiden harrastavien lasten tietosuojan toteutumista. Osa vastanneista vanhemmista kertoi osaavansa vaikuttaa lastensa henkilötietojen yksityisyysasetuksiin esimerkiksi yhdistyksen käyttämän ilmoittautumisjärjestelmän sisällä. Osa vastaajista toivoi selkeitä ohjeita myös siitä, miten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa saa julkaista seuran harjoituksissa otettuja valokuvia, joissa näkyy lapsia. GDPR4CHLDRN-hankkeessa tuotetaan kirjallisia materiaaleja paitsi yhdistyksille myös suoraan vanhemmille heidän ymmärryksensä ja osaamisensa lisäämiseksi.

Muutamat kyselyyn vastanneet vanhemmat nostivat avoimissa vastauksissa esiin sen, että lasten tulisi myös harrastustoiminnassa aina voida saada ymmärrettävää tietoa siitä, miksi heidän henkilötietojaan käsitellään. Hankkeessa laaditaan tietosuojaan liittyviä käsitteitä selventäviä kuvakkeita, joilla henkilötietojen käsittelystä voidaan viestiä myös lapsille ymmärrettävällä tavalla. Myös vanhempien kanssa käydyt keskustelut tietosuojakysymyksistä saattavat lisätä lasten kiinnostusta henkilötietojensa käsittelystä. Näin vanhempien arjessa tekemä työ tukee lasten tietosuojan toteutumista.

 

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi