Verkkolaskuosoitteiston latausten sopimusehdot

 

1.    Verkkolaskuosoitteisto

Verkkolaskuosoitteisto on palvelu, josta voi etsiä suomalaisten organisaatioiden verkkolaskuosoitteet. Verkkolaskuosoitteiston tietoja www-osoitteessa www.verkkolasku.fi ylläpitävät Valtiokonttori, suomalaiset verkkolaskun välittäjät, joita ovat mm. verkkolaskuoperaattorit sekä pankit. Verkkolaskujen välittäjät ja Valtiokonttori yhdessä omistavat palvelun ja siihen liittyvien ohjelmistojen immateriaalioikeudet.

Verkkolaskujen välittäjät ovat tehneet yhteistyösopimuksen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (”TIEKE”) kanssa palvelun teknisestä toteutuksesta, kehityksestä ja ylläpidosta sekä latausoikeuksien myynnistä kolmansille osapuolille. TIEKE myy latausoikeuksia tilaajille näiden sopimusehtojen mukaisesti ja tilaajan sopijakumppanina on TIEKE.

2.    Ladattavat tiedot

Maksamalla latausmaksun TIEKElle tilaaja saa rajoitetun käyttöoikeuden verkkolaskuosoitteistossa oleviin tietoihin, joita ovat mm:

  • Yrityksen yksilöintitiedot
  • Operaattorin yksilöintitiedot
  • Vastaanotto-osoitteen yksilöintitiedot
  • Muut tarpeelliset yksilöintitiedot

Kulloinkin voimassa olevat tiedot on kuvattu tarkemmin TIEKEn www-sivuilla (www.tieke.fi) ja tai osoitteessa www.verkkolaskuosoite.fi

Latauksessa tilaaja saa käyttöönsä vain aktiiviseksi merkityt, julkiset verkkolaskuosoitteet.

3.    Latausformaatit

Verkkolaskuosoitteiston tiedot voi ladata XML- tai CSV-formaateissa. Jatkuvan tilauksen tehneet tilaajat voivat ladata tiedot myös teknisen rajapinnan kautta TIEKEn ilmoittamalla tavalla.

Tilaaja vastaa omista liitännöistään ja mahdollisuuksistaan jatkokäsitellä latauksella toimitettua informaatiota.

4.    Verkkolaskuosoitteiston käyttörajoitukset ja sopimussakko

4.1. Ei konsernikäyttöä

Kaikkien latausoikeuksien tilaajana ja yksinomaisena käyttäjänä on aina yksittäinen juridinen henkilö, jolla on oma y-tunnus. Latausoikeuden hankkiminen ei oikeuta tilaajaa käyttämään latausoikeuksia ja palvelua konserniyhtiössään. Mikäli tilaaja haluaa käyttää palvelua laajemmin konsernissaan tai muissa vastaavissa yritysryhmittymissä, on jokaisen y-tunnuksellisen juridisen henkilön hankittava omat erilliset latausoikeutensa TIEKEltä.

4.2. Sisäisen käytön latausoikeus

Tilaajan hankkiessa sisäisen käytön latausoikeuden (sopimusehdot 5.1 ja 5.2 alla) latauksella toimitettua informaatiota saa käyttää vain tilaajan omassa sisäisessä käytössä. Ladatun informaation edelleen myyminen ja/tai jakaminen kolmansille osapuolille on kielletty.

4.3. Sisäisen käytön ja ulkoisen integroidun käytön latausoikeus

Tilaajan hankkiessa sisäisen ja ulkoisen integroidun käytön latausoikeuden (sopimusehto 5.3 alla) ladattua informaatiota voi sisäisen käytön lisäksi käyttää tilaajan omaan kaupalliseen palveluun tai tuotteeseen (esimerkiksi taloushallintopalvelut) kiinteästi integroituna osana. Pelkän ladatun informaation edelleen myyminen ja/tai jakaminen massalatauksena, osalatauksena tai muilla tavoin on kielletty.

4.4. Rikkomukset ja sopimussakko

Mikäli Tilaaja rikkoo yllä mainittuja (sopimusehdot 4.1, 4.2 ja 4.3) ladatun informaation käyttörajoituksia, on tilaaja velvollinen maksamaan jokaisesta sopimusrikkomuksesta sopimussakkoa TIEKElle 50.000,- euroa.  Mikäli tilaajan rikkomuksesta aiheutunut vahingon määrä on sopimussakkoa suurempi, varaa TIEKE oikeuden vaatia tilaajalta vahingon korvaamista täysimääräisesti.

Lisäksi tilaajan rikkoessa yllä mainittuja (sopimusehdot 4.1 ja 4.2) ladatun informaation käyttörajoituksia, on TIEKEllä oikeus välittömästi mitätöidä tilaajan käyttäjätunnukset ja estää latausoikeuden käyttö.

5.   Lataustilaukset

5.1 Kertalataus sisäiseen käyttöön

Kertalatauksen tilauksessa tilaajalle lähetetään tilauslomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen latausosoite. Latausosoite on voimassa 24 tuntia tilauksen tekemisestä. Mikäli tilaaja ei ole latausosoitteen voimassaoloaikana ladannut tietoja, latausoikeuden katsotaan rauenneen, eikä TIEKEllä ole velvollisuutta hyvittää käyttämättä jäänyttä latausoikeutta eikä palauttaa tilaajan maksua.

5.2 Jatkuva latausoikeus sisäiseen käyttöön

Jatkuvassa latausoikeudessa ja tilauksessa tilaajan sisäiseen käyttöön sopimuskausi on kalenterivuosi. Laskutus tapahtuu ensin tilauksen tekemisen yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain tammikuussa. Jatkuva tilaus jatkuu automaattisesti kalenterivuosi kerrallaan. Jos jatkuva tilaus tehdään 1.10 – 31.12. välisenä aikana, niin tilauksesta ei laskuteta tilaajaa seuraavana kalenterivuonna.

Mikäli tilaaja ei halua käyttöoikeuden jatkuvan automaattisesti seuraavalle kalenterivuodelle, sopimus tulee irtisanoa kirjallisesti päättymään viimeistään 30. marraskuuta. 

5.3 Jatkuva latausoikeus sisäiseen käyttöön ja ulkoiseen integroituun käyttöön

Jatkuvassa latausoikeudessa ja tilauksessa tilaajan sisäiseen käyttöön ja integroituun ulkoiseen käyttöön sopimuskausi on kalenterivuosi. Laskutus tapahtuu ensin tilauksen tekemisen yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain tammikuussa. Jatkuva tilaus jatkuu automaattisesti kalenterivuosi kerrallaan. Jos jatkuva tilaus tehdään 1.10 – 31.12. välisenä aikana, niin tilauksesta ei laskuteta tilaajaa seuraavana kalenterivuonna.

Mikäli tilaaja ei halua käyttöoikeuden jatkuvan automaattisesti seuraavalle kalenterivuodelle, sopimus tulee irtisanoa kirjallisesti päättymään viimeistään 30. marraskuuta. 

5.4 Hinnasto

Latausoikeuksien hinnat on ilmoitettu TIEKEn kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. TIEKE voi muuttaa hinnastonsa hintoja kerran kalenterivuodessa. TIEKEn on ilmoitettava jatkuvan latausoikeuden hankkineille tilaajille seuravan kalenterivuoden korotetuista hinnoista viimeistään 31. elokuuta.

6.    Vastuunrajoitukset

Tilaaja hyödyntää ja käyttää ladattua informaatiota omalla vastuullaan. TIEKE ei vastaa, että ladattu informaatio on kaikilta osin virheetöntä. TIEKE ei vastaa välillisistä vahingoista. TIEKEn korvausvastuu tilaajan suorista vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan tilaajan kuluvan kalenterivuoden aikana maksamiin latausmaksuihin.

7.    Muut sopimusehdot

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset näihin sopimusehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät pysty ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan välimiesmenettelyssä keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan yhden välimiehen menettelyssä.