AI & Big Data Forum Finland – toiminta

AI & Big Data Forum Finland (BiFF) on perustettu välittämään tietoa, parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja yritysten, tutkimuksen, oppilaitosten ja viranomaisten välillä sekä verkostoimaan tekoäly- ja  Big Data osaamista.

Tämän saavuttamiseksi AI & Big Data Forum mm. 
 • Kokoaa ja jakaa käytännön esimerkkejä tekoälyn ja Big Datan hyödyntämisestä yrityksissä ja siihen liittyvistä parhaista käytännöistä, ongelmien ratkaisun vaatimuksista ja haasteista (esim. osaamistarpeet)
 • Lisää tietoisuutta tekoälyn ja Big Datan hyödyistä ja riskeistä yritysten ja julkisorganisaatioiden toiminnalle sekä BiFF-verkoston sisällä että laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa, mm.
 • tiedon analysointi ja tulkinta (data ja substanssi)
 • Hyödyntää alan kansainvälisiä suosituksia ja laatii kansallisia suosituksia hyvistä käytänteistä (esimerkiksi sopimusmallit).
 • Edistää tekoälyyn ja Big Dataan liittyvää yhteistyötä, osaamisen ja tiedon jakamista tekoäly- ja Big Data -toimijoiden (käyttäjät ja toteuttajat) kesken ja yhteiskunnassa yleisesti
 • Edistää tekoälyn ja Big Datan soveltamista, hyödyntämistä ja innovaatioiden sekä kokeilujen syntyä Suomen elinkeinoelämässä ja julkishallinnossa
 • Järjestää tekoäly ja Big Data seminaareja, webinaareja ja koulutusta
 • Välittää tietoa standardeista
 • Toimii tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti
 • Kartoittaa Big Datan haasteita ja mahdollisuuksia sekä yleisesti että Suomessa erityisesti.
 • Antaa koulutuslaitoksille mahdollisuuden esitellä AI ja Big Data -koulutustarjontaansa ja autaa kehittämään koulutuksen sisältöjä.

AI & Big Data Forum Finland (BiFF) on alan toimijoiden avoin, puolueeton ja riippumaton yhteistyöelin, jonka toimintaan ja jäseniksi on tarkoituksena saada mukaan alan keskeiset toimijat; Big Datan tuottajat, tekoälyn kehittäjät ja niiden hyödyntäjät. Foorumin jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla TIEKElle. 

Kaikilla BiFF:n jäsenillä on pääsy foorumin tuottamiin materiaaleihin. Foorumin toiminta ja sen tuottamat määrittelyt, suositukset ja kannanotot perustuvat ensisijaisesti konsensusperiaatteeseen. Big Data Forum Finlandin tilaisuuksien valmistelijana, koollekutsujana ja tapahtumien sihteerinä toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Kehitetään tekoäly ja Big Data toimintakulttuuria
 • Tekoälyn ja Big Datan hyvät käytänteet datan hallintaan ja etiikkaan
 • Yhteentoimivuuden edistäminen
  • Yhteiskehittämiset toimet
  • Saatavilla olevien Big Data varantojen esittely käytännön esimerkkien kautta
  • Yhteentoimivuus (datan välittämisen muodot) ja avointen rajapintojen edistäminen