Osaamista tasa-arvoisille, monimuotoisille ja osallisuutta edistäville työmarkkinoille
Digikyvykkyys

Osaamista tasa-arvoisille, monimuotoisille ja osallisuutta edistäville työmarkkinoille

EDIFY-EDU-hankkeessa valmistaudutaan syyskuun kansainväliseen seminaariin, jossa tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio ovat keskiössä. Seminaarissa keskitytään tarpeisiin ja keinoihin, joilla voimme kehittää johtamiskoulutusta EDI (equality, diversity, inclusion) -teemojen osalta ja sitä kautta luoda tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävät työmarkkinat.

Seminaari järjestetään verkossa 13.9. klo 13 – 15:30.

Hankkeessa toteutettavaa koulutusohjelmaa varten kumppanimaissa (Irlanti, Kreikka, Italia, Saksa ja Suomi) toteutettiin selvitykset, joissa arvioitiin niin ammatillisten kuin korkeakoulujen johtamiskoulutusten sisältöjä EDI-teemojen näkökulmasta, verraten niitä myös kansainvälisiin viitekehyksiin (EntreComp, LifeComp ja DigComp). Seminaarissa kuulemme niin maakohtaisia tuloksia kuin yhteenvetoakin, tässä makupaloja Suomen tuloksista.

EDI-teemat johtamiskoulutuksissa

Suomessa keskeisimpiä esteitä EDI-teemojen kehittämiseen ja sisällyttämiseen organisaatioiden toimintaan ovat ajan ja menetelmien puute sekä työkulttuuri. Keskeisimpiä haasteita ovat

  • sukupuolittuneet työmarkkinat ja sukupuolten väliset palkkaerot
  • hoitotehtävien eriarvoinen jakautuminen (esim. vanhempainvapaat) sekä
  • sukupuolten tasa-arvo yritysjohtamisessa.

Selvityksessä tunnistettuja hyviä käytäntöjä ovat mm. psykologisen turvallisuuden ja turvallisen tilan kokemusten edistäminen.

Työpajat EDI-kompetenssien sokeiden pisteiden löytämiseksi

Selvityksen laadullisessa osuudessa toteutimme neljä U-teoriaan pohjautuvaa työpajaa ”Blind spots – EDI-taitojen sokeat pisteet johtamisessa”.

Työpajoissa tutkimme EDI-teemoihin liittyviä sokeita pisteitä yhdessä osallistujien kanssa turvallisessa ympäristössä. Harjoitusten avulla keskusteluun nostettiin sokeiden pisteiden taustalla olevia johtamishaasteita ja -puutteita.

Tärkeimmät EDI-teemojen edistämiseen liittyvät löydökset olivat psykologisesti turvallisen tilan luominen ja yksilöiden kyky olla avoin, rohkea ja haavoittuva muiden edessä ja yhdessä heidän kanssaan.

Videohaastatteluissa kerättiin käytännön kokemuksia johtamishaasteista EDI-teemoihin liittyen

Toteutimme videohaastattelut viidelle organisaatioille, jotka ovat kohdanneet EDI-teemoihin liittyviä haasteita ja ovat myös ratkaisseet niitä. Haastatteluissa keskityttiin kunkin organisaation näkökulmasta keskeisiin EDI-teemoihin, kuten sukupuoleen tai palkkaan liittyvä tasa-arvo, tasa-arvoinen vanhemmuus tai monimuotoisuus organisaatiossa.

Haastattelut tallennettiin ja anonymisoidut tulokset analysoitiin laadullista analyysiä varten.

Lisäksi tallenteista editoitiin muutaman minuutin mittaiset koosteet, jotka on julkaistu EDIFY-EDU-hankkeen Youtube-kanavalla.

Keskeisiä tuloksia Suomesta

  • Suomen tilanne arvioidaan hyväksi eri raporteissa, kuten Gender Equality Index, Global Gender Gap Report tai World Happiness Report, ja Suomi on vahvasti sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon.
  • Suomi on edistynyt EDI-teemojen edistämisessä työmarkkinoilla, mutta haasteita ja parannettavaa on edelleen.
  • Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat pienentyneet hitaasti.
  • Tasa-arvoista sukupuolijakaumaa suomalaisten osakeyhtiöiden hallituksissa ei ole edistetty lainsäädännön keinoin.
  • Suurimpia haasteita ovat maahanmuuttajien integroiminen työmarkkinoille ja sen varmistaminen, että vammaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet työllistyä.
  • Tasa-arvon, monimuotoisuuden ja inkluusion edistäminen edellyttää hallituksen ja työnantajien yhteistyötä.

Tuloksia hyödynnetään johtamiskoulutusten kehittämisessä

EDIFY-EDU-hankkeen tavoitteena on kehittää johtamiskoulutuksiin liittyvää osaamisen arviointia, koulutustarjontaa, validointia ja osaamisen tunnustamista.

Selvitysten tuloksia hyödynnetään niin EDI-osaamisen tarpeiden havainnollistamisessa kuin koulutusten kehittämisessä. Lisäksi selvitysten tulosten avulla herätetään keskustelua kansallisista työmarkkinaolosuhteista EDI-teemojen osalta.

Lue seuraavaksi